Izaberite stranicu

Javni natječaj o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

20. siječnja 2017. | Natječaji

Temeljem Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 320-01/16-01/13, Urbroj: 2109/2-05-16-2, od dana 11.siječnja 2017., raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca
u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda

I. Predmet zakupa je zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Grada Čakovca, u k.o. Mačkovec. Zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina.

Redni broj Katastarska općina Katastarska čestica br. Katastarska

kultura

Površina

[m²]

Površina

[ha]

Početna visina zakupnine

[kn/ha/godinu]

Početna zakupnina

[kn/god]

Proizvodnotehnološka cjelina I
1. Mačkovec 2170 oranica 608 0,0608 342,00 20,79
2. 2170 oranica 1.027 0,1027 342,00 35,12
3. 2171 oranica 360 0,0360 342,00 12,31
4. 2171 oranica 288 0,0288 342,00 9,85
5. 2172 oranica 384 0,0384 342,00 13,13
6. 2172 oranica 528 0,0528 342,00 18,06
Proizvodnotehnološka cjelina I 3.195 0,3195   109,26
Proizvodnotehnološka cjelina  II
7. Mačkovec 2185 oranica 1.382 0,1382 342,00 47,26
8. 2186 oranica 1.487 0,1487 342,00 50,86
Proizvodnotehnološka cjelina  II 2.869 0,2869 98,12
Proizvodnotehnološka cjelina  III
9. Mačkovec 2238/1 oranica 1000 0,1000 342,00 34,20
10. 2238/1 oranica 442 0,0442 342,00 15,12
11. 2239/1 oranica 963 0,0963 342,00 32,93
12. 2239/1 oranica 479 0,0479 342,00 16,38
13. 2240/1 oranica 912 0,0912 342,00 31,19
14. 2240/1 oranica 541 0,0541 342,00 18,50
Proizvodnotehnološka cjelina  III 4337 0,4337   148,32
Proizvodnotehnološka cjelina  IV
15. Mačkovec 548/1 livada 1.044 0,1044 315,00 32,89
16. 548/1 livada 2.450 0,2450 315,00 77,18
Proizvodnotehnološka cjelina  IV 3.494 0,3494 110,07

 

Primopredaja zemljišta se vrši očevidom, obilaskom i pokazivanjem na licu mjesta i utvrđivanjem stvarnog stanja zemljišta, prema raspoloživoj dokumentaciji s oznakom granica i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, o čemu će se sastaviti poseban Zapisnik.

II. Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja mora sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude i OIB,
 • presliku osobne iskaznice,
 • podatke o zemljištu za koje se natječe (broj proizvodnotehnološke cjeline),
 • visinu ponuđene godišnje zakupnine,
 • ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovog natječaja,
 • telefonski kontakt broj, fiksni/mobilni ili e-mail

U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca.

III. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju i to sljedećim redoslijedom:

 • vlasnik neposredno susjednog zemljišta/nekretnine ili s njom povezane fizičke ili pravne osobe,
 • vlasnik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup,
 • razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginuloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

IV. Sudionik u natječaju iz prethodne točke III. može ostvarit prvenstveno pravo samo ako sudjeluje u javnom natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Ako više osoba iz članka III. imaju jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.

Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.

V. Osobe koje sudjeluju u natječaju obvezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

 • vlasnik čije zemljište u vlasništvu neposredno graniči s zemljištem koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a za povezane fizičke ili pravne osobe dokazi iz kojih proizlazi ta povezanost,
 • vlasnik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a u slučaju izvanknjižnog vlasništva druga vjerodostojna isprava o stjecanju vlasništva (Ugovor, rješenje i sl.),
 • razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, (dokaz o statusu – potvrdu/rješenje izdaju mjerodavne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova),
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: kopija izvoda iz sudskog registra),
 • Potvrda Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca da podnositelj prijave nema nikakvih dugovanja prema Gradu Čakovcu.

VI. Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu početne visine zakupnine za proizvodno-tehnološku cijelinu za koju se natječu, kao znak ozbiljnosti ponude, na račun Grada Čakovca koji se vodi kod OTP banka d.d., br.2340009 – 1806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, IBAN: HR1524070001806000006.

Ponuđaču koji uspije u natjecanju jamčevina se uračunava u zakupninu, onima koji ne uspiju ista se vraća beskamatno u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuđača. Ponuđaču koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.

VII. Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, uz naznaku: „Prijava na javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade Ne otvaraj“ ili osobno u uredovno radno vrijeme u pisarnicu Grada Čakovca.

Prijave će se zaprimati do 30.01.2017.godine.

Nepotpune prijave, prijave dužnika Grada Čakovca, prijave koje nisu predmet Natječaja kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

VIII. Povjerenstvo za provedbu natječaja vrši ocjenu prihvatljivosti zaprimljenih prijava i prateće dokumentacije prema propisanim uvjetima i kriterijima i donosi prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponuđača, a Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog Povjerenstva i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za eventualnu štetu koju bi ponuđači zbog toga mogli imati.

Prijavitelji će biti obaviješteni pisanim putem o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

IX. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu.

Zemljište se daje u zakup s ugovornom klauzulom o raskidu ugovora nakon dobivanja akta kojim se odobrava građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o izvedenom stanju, do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom; ugovor o zakupu prestaje po  sili zakona, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu na način propisan odredbama čl.40. do 43. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 92/99, 80/02, 81/02 i 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01 – Odluke Ustavnog suda. 80/02 i 81/02). O ovoj činjenici zakupodavac će zakupnika obavijestiti u pisanom obliku, ugovor prestaje danom primitka obavijesti od strane zakupnika.

Na davanje u zakup zemljišta odgovarajuće će se primjenjivati i odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i drugi zakonski i podzakonski propisi primjenjivi na ovaj pravni odnos.

U slučaju da se pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim upravnim rješenjem utvrdi postojanje stvarnog prava neke treće osobe na pojedinim katastarskim česticama Ugovor o zakupu će se u tom dijelu raskinuti i u tom slučaju zakupnik nema pravo na nikakvo potraživanje s bilo koje osnove prema davatelju zakupa, a nema pravo niti na naknadu štete.

Zakupnik je dužan trećoj osobi predati u posjed katastarske čestice najkasnije u roku od 15 dana od skidanja usjeva s tih katastarskih čestica.

Ukoliko zakupnik ne ispuni svoju obvezu odgovara trećoj osobi za štetu koju je ona uslijed toga pretrpjela.

X. Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.

XI. Ovaj Javni natječaj biti će objavljen na službenim internetskim stranicama i oglasnim pločama Grada Čakovca u cjelokupnom sadržaju s cjelovitim tekstom koji sadržava sva pravila i uvjete javnog nadmetanja, a obavijest o objavi javnog poziva bit će objavljena u lokalnim novinama.

Klasa: 320-01/16-01/13
Urbroj: 2109/2-05-16-3
Čakovec, 13. siječnja 2017.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

X
Skip to content