Izaberite stranicu

Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-1 od dana 4.10.2022. objavljuje se

Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca.

 1. Objavljuje se javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca na adresi:
  Čakovec, Mihovljanska 25, položaj stana u zgradi: I. kat, površine 86,75 m2, sa mjesečnom najamninom u iznosu od 637,65 kn (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn, 84,63 EUR-a)  + pričuva
  Čakovec, Dragutina Domjanića 1, položaj stana u zgradi: prizemlje, površine 41,86 m2, sa mjesečnom najamninom u iznosu od 251,16 kn (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn, 33,33 EUR-a)  + pričuva,
  te sklapanje ugovora o najmu na rok od godine dana sa najmoprimcem na temelju konačne Liste reda prvenstva.
 2. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojoj osnovi i njihove molbe neće se uzeti u razmatranje.
 3. Pravo na podnošenje molbe za davanje gradskog stana u najam imaju punoljetni hrvatski državljani koji nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnosti riješiti ga na drugi način i ispunjavaju sljedeće uvjete:
  1. da ima prebivalište na području Grada Čakovca najmanje 10 godina,
  2. da nema u vlasništvu nekretninu (stan ili kuću), ili da istu nisu prodali niti darovali,
  3. da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, u vlasništvu pravne osobe, bez valjanog pravnog osnova,
  4. da nije iskoristio pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodao trećoj osobi,
  5. da nije kupio ili nije u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
  6. ukupni prosječni mjesečni neto prihodi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvareni u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelazi dvostruki iznos posljednjeg objavljenog iznosa prosječne neto plaće isplaćene u RH,
  Uvjete od točke 2. do točke 6. trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.
 4. Red prvenstva za davanje stana u najam određuje se primjenom slijedećih kriterija:
  1. neprekidno vrijeme prebivanja na području Grada Čakovca,
  2. radni staž ostvaren u RH,
  3. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
  4. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,
  5. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
  6. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
  7. samohranost roditelja, školovanje djece podnositelja zahtjeva,
  8. godine života,
  9. uvjeti stanovanja
 5. Podnositelj molbe uz prijavu na propisanom obrascu mora priložiti sljedeće isprave, za sebe i sve članove domaćinstva:
  – domovnica,
  – presliku osobne iskaznice i presliku isprave o OIB-u,
  – uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području grada Čakovca,
  – izjava o zajedničkom domaćinstvu i broju članova domaćinstva ovjerenu od javnog bilježnika,
  – izvadak iz matice rođenih, vjenčanih, a za nevjenčane bračne drugove izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika,
  – dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice i potvrde o radnom odnosu),
  – dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, (za sudionike) – Uvjerenje nadležnog organa Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
  – rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku invalidnosti, nalaz prvostupanjskog tijela vještačenja nadležnog Centra za socijalnu skrb (za kategorizirane osobe s mentalnim ili tjelesnim oštećenjem pod uvjetom da se ne nalaze na odgoju i skrbi u ustanovi i osobe s umanjenom radnom sposobnošću zbog koje je raspoređena na drugo radno mjesto) i mišljenje i nalaz odgovarajućeg liječnika specijaliste za teška i kronična oboljenja,
  – za zaposlene – sva primanja u prethodnoj godini i obračunska isprava za isplatu plaće-naknade plaće i/ili neka druga vjerodostojna isprava iz koje je vidljiv iznos mjesečnog prihoda, odnosno mirovina za umirovljenike,
  – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb, da je korisnik stalne socijalne pomoći/skrbi za uzdržavanje,
  – izjava ovjerena kod javnog bilježnika o statusu samohranog roditelja, i/ili pravomoćna presuda o razvodu braka, i/ili odgovarajuća potvrda Centra za socijalnu skrb,
  – uvjerenje Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje činjenica da je podnositelj zahtjeva roditelj ili posvojitelj mentalno retardiranog, hendikepiranog i invalidnog djeteta, pod uvjetom da se dijete ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi,
  – uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojom se potvrđuje činjenica da se podnositelj zahtjeva isključivo brine o članovima uže obitelji (supružnici, bračni, izvanbračni, roditelji, djeca i posvojenici) sa naznakom točnog broja godina,
  – za svako dijete koje je član domaćinstva, potvrda nadležne obrazovne ustanove o školovanju (osnovne škole, srednje škole, fakulteta),
  – potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, (gruntovnice), o nevlasništvu nekretnine i ureda za katastar i porezne uprave o neposjedovanju kuće ili stana,
  – ovjereni ugovor o najmu stana, i/ili potvrda pravne osobe o smještaju ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka i druge potrebne isprave o dokazu podstanarstva,
  – ugovor ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje, (osobe koje stanuju s roditeljima ili sa supružnikovim roditeljima, a stan ne odgovara potrebama domaćinstva),
  – ugovor o najmu stana (zaštićeni najmoprimac u stanu koji ne ogovara potrebama obiteljskog domaćinstva s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva),
  – ugovor o najmu stana ili ovjerena izjava podnositelja i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje (osoba koja stanuje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima, u stanu koji odgovara potrebama domaćinstva i osoba koja stanuje u neodgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja),
 6. Za podnošenje molbe po ovom Natječaju utvrđuje se rok od 30 dana, računajući od dana objave Natječaja u lokalnom listu. Natječaj će biti objavljen i na internetskoj stranici Grada Čakovca i na oglasnim pločama u prostorijama Uprave Grada Čakovca.
 7. Svi sudionici natječaja dobit će obavijest o Prijedlogu liste reda prvenstva.
  Nezadovoljni kandidat – podnositelj molbe ima pravo prigovora na utvrđeni red prvenstva kao i izvršeno bodovanje u roku od 8 dana računajući od dana dostave Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Gradonačelnici Grada Čakovca.
 8. Obrazac za prijavu nalazi se na internetskoj stranici Grada Čakovca, uz objavljeni javni natječaj, a mogu se podići i u Upravi Grada Čakovca soba 204, II. kat. Prijava na javni poziv može se poslati poštom, preporučenom pošiljkom na adresu Grad Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, za Gradonačelnicu – Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca, putem Upravnog odjela za upravu, Odsjeka za pravne poslove, sa naznakom NE OTVARATI, ili se mogu predati osobno u pisarnici na I. katu, na istoj adresi.
  Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
 9. Sve ostale informacije i obavijesti u svezi ovog Natječaja i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u prostorijama Uprave Grada Čakovca, Ul. kralja Tomislava 15, II. kat. soba 204 ili na tel. br. 314-924.

Za Grad Čakovec
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

obrazac_zahtjeva_za_utvrdivanje_liste_kanidata_2022

 

Konačna lista reda prvenstva

Konacna_lista_prvenstva_stanovi_2023
X
Skip to content