Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, stana u Čakovcu, Ivana pl. Zajca 51, Čakovec, JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

3. ožujka 2023. | Javni natječaj

Temeljem Zaključka gradonačelnice od dana 20.02.2023. godine, Klasa: 940-01/22-01/31, Urbroj: 2109-2-1-1-23-1 raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ  O
o prodaji nekretnine, stana u Čakovcu, Ivana pl. Zajca 51, Čakovec,
JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

 1. Prodaje se nekretnina, stan upisan u:
  – zk.ul.br.7854, k.o. Čakovec
  – čest.br. 228/1/2/a/1/486/1/4, Ulica Ivana pl. Zajca ukupne površine 1741 m2, dvorište i stambena zgrada, ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA Rbr. 51. Suvlasnički dio: 3932/357012 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-51)Jednosobni stan, ulaz 51, V. kat desno, NKP 39,32 m2 sa lođom i pripadajućim spremištem u prizemlju.
 2. Energetski certifikat zgrade oznake P_878_2015_10119_SZ2 od dana 16.12.2022. godine, datum važenja 16.12.2032.  izrađen po Martina Kovačević dipl.ing.brod., reg. Broj P-878/2015, Energetski razred zgrade (Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q“H, nd (kWh/(m2a)), D 114,95, (Specifična godišnja primarna energija Eprim (kWh/(m2a)), C 243,68.
  Početna cijena za nekretninu iznosi 50.682,96 EUR-a, (slovima: pedesettisućašestoosamdesetdva eura i devesetšest centi).
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.
  Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjedniku i na internetskoj stranici Grada Čakovca, odnosno najkasnije do 20.03.2023. godine. Ponude sa svom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ“ za Povjerenstvo za prodaju stana u Čakovcu, Ivana pl Zajca 51, u pisarnici Grada Čakovca ili putem pošte preporučeno. Ako se ponuda predaje putem pošte preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Povjerenstvu, odnosno Gradu Čakovcu.
  Ponude će se otvarati u sobi broj 201, u zgradi Uprave Grada Čakovca na adresi: Ulica kralja Tomislava 15, II. kat, u ponedjeljak 27.03.2023. godine u 12:00 sati.
 4. Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene (15.300,00 EUR-a) plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju stana Ivana pl Zajca 51, Čakovec. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 20.03.2023.
 5. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan otvaranja ponuda.
  U javnom prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve osobe koje mogu biti stjecatelji nekretnina po propisima Republike Hrvatske.U javnom prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve osobe koje mogu biti stjecatelji nekretnina po propisima Republike Hrvatske.
 6. Svi zainteresirani za kupnju stana, dužni su u navedenom roku dostaviti svoje ponude, ponuđeni iznos cijene koji mora biti minimalno 1.000,00 EUR-a viši od početne cijene, te dokaz o uplaćenoj jamčevini, podaci o ponuditelju, preslika osobne iskaznice ili ako se radi o pravnoj osobi, izvod iz sudskog registra, te kontakt podaci.
 7. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta.
 8. Svi zainteresirani, prije dostave ponude na natječaj imaju pravo pogledati nekretninu iz točke 1. prethodnom najavom na broj 040/314-924.
 9. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 10. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne, ako ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 11. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda više ponuditelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da najkasnije u roku od tri dana od primitka poziva dostave novu ponudu u kojoj će naznačiti cijenu višu od one istaknute u prvoj ponudi. Ako ponuditelji ne dostave novu ponudu s višom cijenom, smatra se da i nadalje ostaju kod cijene istaknute u prethodno dostavljenoj ponudi te će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona koja je ranije zaprimljena. Ako ponuditelji dostave nove ponude, najpovoljnijom se smatra onaj ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ako i u ovim naknadno dostavljenim ponudama više ponuditelja ponudi istu cijenu, ti će se ponuditelji pozvati na javno nadmetanje koje se provodi sukladno odredbama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 12. Kupac nekretnine snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja postupka javnog prikupljanja ponuda, troškove izrade procjembenog elaborata, i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 13. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja
 14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
 15. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnica Grada Čakovca.
 16. Postupak javnog prikupljanja ponuda provest će Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana  05. listopada 2022.

gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content