Izaberite stranicu

Javni natječaj za prodaju ostatka traktorske kosilice

15. svibnja 2017. | Natječaji

Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 11.05.2017. , Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju ostatka traktorske kosilice

 

I. Određuje se prodaja ostatka traktorske kosilice, Kosilica Inv. broj 000535, Travokos Comfort 47 B Bio Combi, kom 1, i to:
1. Starost: 20 godina
2. Stanje kosilice: neradno
3. Snaga motora: 12.5 KS (8 KW)
4. Širina košnje: 92 cm
5. Kosište: dva noža
6. Kosi bez košare
7. Mali potrošač: dizelskog goriva

Početna cijena iznosi 1.000,00 kn s PDV-om.

II. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje u skladu s važećim Zakonima mogu biti stjecatelji i nositelji prava i obveza.

III. Postignutu kupoprodajnu cijenu kupac plaća odjednom, u roku od 8 (slovima: osam) dana od primitka obavijesti o konačnosti Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Osim kupoprodajne cijene, kupac je dužan platiti i PDV kao i sve druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.

IV. Kosilica se prodaje, kupuje i preuzima u zatečenom stanju na dan objave javnog natječaja odnosno preuzimanja. U cijeni je sadržana vrijednost kosilice koja se kupuju po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.

V. Sudionici Natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 100,00 kn u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju traktorske kosilice, i originalni dokaz o plaćanju prilaže uz ponudu.

VI. Pisane ponude za kupnju kosilice podnose se na adresu: Grad Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana osobno ili preporučeno, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Čakovca, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Javni natječaj za prodaju kosilice – ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir.

VII. Ponuda mora sadržavati:
1. podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
4. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe
5. presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina

VIII. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne uz obvezu ispunjenja svih ostalih uvjeta javnog natječaja. U slučaju dvije iste ponude provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača. Povjerenstvo koje provodi natječaj može bez navođenja razloga predložiti da Gradonačelnik ne prihvati niti jednu ponudu.

IX. Zaključak Gradonačelnika o najpovoljnijem ponuđaču dostavlja se svim ponuđačima s uputom da mogu uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana primitka Zaključka.

X. Izabranom ponuđaču uplaćena jamčevina se uračunava u konačni iznos cijene iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim sudionicima Natječaja jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana konačnosti Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u nominalnom iznosu bez kamata.

XI. Ako ponuđač čija je ponuda najpovoljnija odustane od natječaja ili ne plati račun u ostavljenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine, a kosilica se može prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

XII. Plaćanjem ukupne kupoprodajne cijene u ostavljenom roku ovaj pravni posao se smatra okončanim.

XIII. Javni natječaj za prodaju u cijelom sadržaju je objavljen na službenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Čakovca.
Kosilica se nalazi na adresi Prvomajska bb, Šandorovec i može se razgledati svaki radni dan od 11,00 do 15,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 098/947 1812.
Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/17-01/23
Urbroj: 2109/02-05-03-17-04
Čakovec, 11.05.2017.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

X
Skip to content