Izaberite stranicu

Javni natječaj za prodaju zemljišta namjene “I2”

26. travnja 2017. | Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od 06.ožujka 2014. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NAMJENE “I2”

na području Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 2/2015)
usmenom javnom dražbom

I/ Predmet prodaje

 1. Dana 09.05.2017.godine, utorak, s početkom u 10,00 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju građevinskog zemljišta na području UPU Martane Istok u Čakovcu, Zona male privrede, sve namjene “I2”, na licu mjesta neposredno uz Južnu obilaznicu i to zemljišta upisanog u:

zk.ul.br.6224, k.o. Čakovec,

 • čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, pašnjak površine 2832 m2, (ident. s dijelom kčbr.4128/23, k.o. iste, ukupne površine 2861 m2),
 • čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, pašnjak površine 2745 m2 (ident. s dijelom kčbr.4128/22, k.o. iste, ukupne površine 2792 m2),
 • čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/2, pašnjak površine 3923 m2 (ident. s kčbr.4128/15, k.o. iste),
 • čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/3, pašnjak površine 4120 m2 (ident. s kčbr.4128/16, k.o. iste),
  zk.ul.br.7211, k.o. Čakovec,
 • čest.br.58/C/4/2/2, pašnjak površine 29 m2 (ident. s dijelom kčbr.4128/23, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno s čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, ident. s dijelom kčbr.4128/23, k.o. Čakovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno o svom trošku),
 • čest.br.58/C/4/2/1, pašnjak površine 47 m2 (ident. s dijelom kčbr.4128/22, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno s čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, ident. s dijelom kčbr.4128/22, k.o. Čakovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno o svom trošku),

po početnoj cijeni od 26,-€/m2, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

 1. Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene parcele za koju se daje ponuda u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka  je 15 (slovima:petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

  U slučaju obročne otplate koja ne može trajati dulje od 3 (slovima: tri) godine kamatna stopa iznosi 7 % godišnje i nije promjenjiva, a obračunava se dekurzivnom metodom. Grad Čakovec će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnim knjigama tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

 

II/

Parcele su opremljene komunalnom infrastrukturom.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrati će se sljedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

Natječaj se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

Kupoprodaja i preuzimanje cijelih čestica vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, u zatečenom stanju parcela; parcele se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem prema Skici izmjere koja će se predati Kupcu; kupac o svom trošku vrši spajanje čestica označenih u točki I.1. kao i sve druge potrebne radnje na parcelama.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke parcela.

 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja za svaku česticu za koju se nadmeću, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 11 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcele nemaju nedostataka.
 2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I.2., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 1. Kupac je dužan platiti naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (NN 39/13 i 48/15), kao i sve druge troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.
 2. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 3. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 4. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome.Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.
X
Skip to content