Izaberite stranicu

Javni natječaj za prodaju zemljišta na području DPU Vojni vrtovi – Sjever

27. travnja 2017. | Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca Grad Čakovca (Službeni glasnik 3/2013) i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 940-01/17-01/9, Urbroj: 2109/02-05-03-17-03 od dana 26.4.2017. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU DPU VOJNI VRTOVI – SJEVER, FEŠTETIĆEV PUT
OTVORENIM JAVNIM NADMETANJEM

I/ Predmet prodaje

Dana 9.5.2017. godine, utorak, s početkom u 12,00 sati na licu mjesta na samoj čestici na Vojnim vrtovima – Sjever,  Feštetićev put održati će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta upisanog u: zk.ul..br. 7252, k.o. Čakovec,

  • čest.br. 229/1/31/17, livada površine 1100 m² (ident. s kčbr. 200/17, k.o. iste) i
  • čest.br. 229/1/31/18, livada površine 1100 m² (ident. s kčbr. 200/18, k.o. iste)

koje se nalazi na području DPU Vojni vrtovi – Sjever, Feštetićev put. u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000), po početnoj cijeni od 78,16 -€/m² odnosno početno 85.976,00 -€ po svakoj navedenoj čestici u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta za koje se nadmeće u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine.

Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.

Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 8 (slovima: osam) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude koja ne smije biti manja od određene početne cijene.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta koja se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.

Kupoprodaja i preuzimanje zemljišta vrši se prema zatečenom stanju, raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, obilaskom i pokazivanjem prema grafičkom dijelu dokumentacije.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

  1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu za svaku česticu za koju se nadmeće u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta – jamčevina za kupnju zemljišta, za svaku česticu za koju se nadmeću i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 10 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema nedostataka.
  2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
    Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
  3. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje nekretnine kao naknadu za prenamjenu zemljišta.
  4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
  5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
  6. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja.

Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204 i 202.  tel 040/314-924 i 314-950, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

X
Skip to content