Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme: VIŠEG SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE u Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju Grada Čakovca

22. siječnja 2024. | Javni natječaj zapošljavanje

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19), članka 13. stavka 3. Pravilnika o unutarnjem redu Uprave Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 4/23, 6/23), pročelnica Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme:
VIŠEG SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
u Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju Grada Čakovca

Stručni uvjeti za prijam u službu VIŠEG SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE su:

 • sveučilišni diplomski studij društvene ili tehničke struke ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij društvene ili tehničke struke ili stručni diplomski studij društvene ili tehničke struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • napredno poznavanje rada na PC-u,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje stranog jezika.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja iz ovog Javnog natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Grad Čakovec kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili preslika diplome odnosno potvrda o završenom odgovarajućem studiju),
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO,
 • presliku rješenja, ugovora o radu ili potvrdu poslodavca da je osoba obavljala odgovarajuće poslove sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • presliku uvjerenja o položenom Državnom ispitu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Dostavljene preslike ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u Natječaju.

U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja bit će o tome pisano obaviješteni.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnim pločama u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nakon raspisanog Natječaja, ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju Natječaja u roku iz članka 24. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Grad Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 15, Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju s  naznakom „Za javni natječaj – viši savjetnik za informacijsko  komunikacijske tehnologije“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku

PROČELNICA
Damira Vresk, dipl. iur.

KLASA: 112-01/24-01/1
URBROJ: 2109-2-04-23-1
Čakovec, 15. siječnja 2024.

POPRATNI DOKUMENTI:

1. OBAVIJEST I UPUTA Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme [PREUZIMANJE]

X
Skip to content