Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Čakovcu kčbr.3494/6, k.o. Čakovec

2. travnja 2024. | Javni natječaj

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/23-01/24, Urbroj: 2109-2-01-01-24-08 od dana 26.3.2024. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta u Čakovcu kčbr.3494/6, k.o. Čakovec

1. Dana 9.4.2024. godine, utorak, održat će se usmeno javno nadmetanje na licu mjesta, s početkom u 12:00 sati, na građevinskom zemljištu upisano:
zk.ul.br.8261, k.o. Čakovec
-čest.br.1134/111, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, DVORIŠTE, površine 19 m2, ident. s kčbr. 3494/6, k.o. iste, u vlasništvu Grada Čakovca.
2. Početna cijena za zemljište iznosi 51,00 EUR/m2 (slovima: pedesetjedan euro).
3. U naravi se radi o zemljištu u građevinskoj zoni, male površine, i samo za sebe ne zadovoljava uvjete za dobivanje građevinske dozvole. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njemu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina), na račun Grada Čakovca broj HR152407000180600006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Čakovcu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđači/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke.
5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
6. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja, troškove parcelacije i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od javnog nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u javnom nadmetanju, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
Kupac koji ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta sa troškovima postupka ne plati u roku, gubi pravo na povrat jamčevine te pravo kupnje, a iz iznosa položene jamčevine naknadit će se troškovi postupka.
9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
11. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate cjelokupnog kupoprodajnog iznosa sklopiti kupoprodajni ugovor.
13. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku samo obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Sve informacije, podaci i dokumentacija o predmetnoj nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, 2. kat, soba 204, ili na tel 040/314-924 svakog radnog dana od 7-15- h. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

 

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content