Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Čakovcu

27. studenoga 2023. | Javni natječaj

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 944-05/22-01/6, Urbroj: 2109-2-01-01-23-09, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta u Čakovcu
kčbr.4159/3, k.o. Čakovec

1. Dana 6.12.2023. u 12:00 sati na licu mjesta, na čestici na Martanama u Čakovcu, upisana u:
zk.ul.br.8188, k.o. Čakovec
-čest.br.4159/3 LIVADA TRAVNIČKA – JUG, površine 106 m2, u vlasništvu Grada Čakovca, održat će se javno
2. Početna cijena za zemljište iznosi 22,65 EUR/m2 (slovima: dvadesetdva eura i šezdesetpet centi).
3. U naravi se radi o zemljištu u građevinskoj zoni, male površine, nema pristup na javno prometno površinu i samo za sebe ne zadovoljava uvjete za dobivanje građevinske dozvole. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njemu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina) na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Čakovcu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnom nadmetanju. Uplatom jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se da ponuđač/kupac prihvaća da nekretnina nema materijalne nedostatke.
U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
6. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja, troškove izrade procjembenog elaborata i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od javnog nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u javnom nadmetanju, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
10. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate cjelokupnog kupoprodajnog iznosa, sklopiti kupoprodajni ugovor.
Za sve dodatne informacije zvati na 040 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

 

X
Skip to content