Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU, područje Brezje

3. ožujka 2023. | Javni natječaj

Sukladno Zaključku gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109-2-01-01-23-38 od dana 27.2.2023. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta u Mihovljanu, kčbr. 1117/83, k.o. Mihovljan,
JAVNIM NADMETANJEM

 1. Dana 10.03.2023. godine, petak u 12:00 sati, na licu mjesta održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta upisanog u:
  zk.ul.br. 1970, k.o. Mihovljan,
  -čest.br.1117/83  oranica, površine  688 m², u vlasništvu Grada Čakovca.
  – namjena zemljišta M2 – mještovita namjena – stambena i/ili poslovna-dvojna gradnja.
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 51,67 EUR/m2, (slovima: pedesetjedaneuroišezdesetsedamcenti)
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke zemljišta. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njemu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina) na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnom nadmetanju. Uplatom jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se da ponuđač/kupac prihvaća da nekretnina nema materijalne nedostatke.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja, troškove procjene vrijednosti zemljišta i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od javnog nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u javnom nadmetanju, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 11. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 13. Za sve dodatne informacije molim nazvati 040/314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content