Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U ČAKOVCU, MARTANE 4, JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

14. studenoga 2022. | Javni natječaj

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Klasa: 371-08/22-01/6, Urbroj: 2109-2-1-1-22-2 od dana 07.11.2022. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca Klasa: 021-05/10-01/75, Urbroj: 2109/2-02-10-46, od dana 27. svibnja 2010. godine (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/10) raspisuje se

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
STANA U ČAKOVCU, MARTANE 4,
JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

 1. Prodaje se nekretnina, stan na adresi Martane 4, Čakovec, upisanog u:
  zk.ul.br.7316, k.o. Čakovec,
  -stambena zgrada i garaža izgrađena na pravu građenja na čest.br. 460/1/50/56 upisanoj u zk.ul.br. 7315 k.o. iste na neodređeno vrijeme
  20 Udio prava građenja:455/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-20),
  STAN 20 Pt-2 S- potkrovlje 1. ulaz- hodnik, WC, kuhinja, dnevni boravak – potkrovlje 2- galerija, kupaonica, soba i spremište, ukupne površine od 59,55 m2 (označen crvenom bojom)
  Energetski certifikat F_243_2013_031_SZ2 od dana 02.06.2016. rok važenja do 02.06.2026. izrađen po Martina Kovačević dipl.ing.brod., Reg.broj F-243/2013, Energetski razred zgrade C
 2. Početna cijena za nekretninu iznosi 73.300,00 EUR-a, (slovima:sedamdesettritusućetristo eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan otvaranja ponuda. Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca dano je pravo prvokupa najmoprimcu zatečenom u stanu. Pravo prvokupa se može iskoristiti samo pod uvjetom da najmoprimac dostavi valjanu ponudu sukladno svim uvjetima ovog javnog natječaja.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.
  Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjedniku i na internetskoj stranici Grada Čakovca, odnosno najkasnije do 29.11.2022. godine. Ponude sa svom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ“ za Povjerenstvo za prodaju stana u Čakovcu, Martane 4, u pisarnici Grada Čakovca ili putem pošte. Ako se ponuda predaje putem pošte preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Povjerenstvu, odnosno Gradu Čakovcu.
  Ponude će se otvarati u sobi broj 201, u zgradi Uprave Grada Čakovca na adresi, Ulica kralja Tomislava 15, II. kat, u srijedu 7.12.2022. godine u 12:00 sati.
 4. Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene (22.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate) plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju stana. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 29.11.2022.
 5. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan otvaranja ponuda.
  U javnom prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve osobe koje mogu biti stjecatelji nekretnina po propisima Republike Hrvatske.
 6. Svi zainteresirani za kupnju stana, dužni su u navedenom roku dostaviti svoje ponude, ponuđeni iznos cijene koji mora biti minimalno 1.000,00 EUR-a (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan otvaranja ponuda) viši od početne cijene, te dokaz o uplaćenoj jamčevini, podaci o ponuditelju, preslika osobne iskaznice ili ako se radi o pravnoj osobi, izvod iz sudskog registra, te kontakt podaci.
 7. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta.
 8. Svi zainteresirani, prije dostave ponude na natječaj imaju pravo pogledati nekretninu iz točke 1. prethodnom najavom na broj 040/314-924.
 9. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 10. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne, ako ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda i ako najmoprimac sa pravom prvokupa ne prihvatu tu najvišu cijenu. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja i najmoprimca sa pravom provkupa, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 11. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda više ponuditelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da najkasnije u roku od tri dana od primitka poziva dostave novu ponudu u kojoj će naznačiti cijenu višu od one istaknute u prvoj ponudi. Ako ponuditelji ne dostave novu ponudu s višom cijenom, smatra se da i nadalje ostaju kod cijene istaknute u prethodno dostavljenoj ponudi te će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona koja je ranije zaprimljena. Ako ponuditelji dostave nove ponude, najpovoljnijom se smatra onaj ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, pod uvjetom da najmoprimac ne prihvati tu najvišu cijenu. Ako i u ovim naknadno dostavljenim ponudama više ponuditelja ponudi istu cijenu, ti će se ponuditelji pozvati na javno nadmetanje koje se provodi sukladno odredbama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 12. Kupac nekretnine snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade procjembenog elaborata, i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 13. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 15. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnica Grada Čakovca.
 16. Postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda provest će Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana  listopada 2022.

 

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content