Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA JAVNIM NADMETANJEM

14. studenoga 2022. | Javni natječaj

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Klasa:944-05/22-01/7,  Urbroj: 2109-2-1-1-22-2 od dana 07.11.2022. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
ZEMLJIŠTA
JAVNIM NADMETANJEM

 

 1. Dana 22.11.2022. godine, utorak, sa početkom u 12:00 sati, na licu mjesta (Martane) održat će se javno usmeno nadmetanje za prodaju zemljišta, upisanog u:
  zk.ul.br.6224, k.o. Čakovec,
  -čest.br.1135/4/1/1/6/1/3/2, pašnjak, površine 1036 m2, ident. s kčbr. 4128/27, pašnjak površine 1036 m2, k.o. iste. Zemljište se nalazi na području za koje je donesen Urbanistički plan uređenja „Martane – istok“ u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca  broj 6/00, 2/15, 2/18, 3/18) u zoni mješovite namjene – pretežito poslovna (oznake M2).
 2. Početna cijena za nekretninu iznosi 84,66 EUR-a/m2, (slovima: osamdesetčetirieura i šezdesetšestcenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javnog nadmetanja.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.
 4. Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate) plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju zemljišta. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja. Uplate koje nisu vidljive do toga roka, neće se uzeti u razmatranje, tj uplatitelj neće moći sudjelovati na javnom nadmetanju.
 5. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja.
 6. U javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve osobe koje mogu biti stjecatelji nekretnina po propisima Republike Hrvatske.
 7. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta.
 8. Svi zainteresirani, prije uplate jamčevine imaju pravo uvida u dokumentaciju vezano za predmetno zemljište, prethodnom najavom na broj 040/314-924.
 9. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 10. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne, ako ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 11. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka.
 12. Kupac nekretnine snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade procjembenog elaborata, i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 13. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 15. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnica Grada Čakovca. Ukoliko će na javnom nadmetanju ponuda najpovoljnijeg ponuditelja biti viša od iznosa sukladno odredbama čl.48. st. 1. t. 5. i st. 2., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. st. 1. i članka 44. st. 1. točka 13. i 16. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca1/21 i 2/22) odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradsko vijeće Grada Čakovca.
 16. Postupak javnog nadmetanja provest će Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 05. listopada 2022.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content