Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U IVANOVCU JAVNIM NADMETANJEM

17. studenoga 2022. | Javni natječaj

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca od dana 14.11.2022. godine, Klasa: 940-01/22-01/29, Urbroj: 2109-2-01-01-03, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U IVANOVCU
JAVNIM NADMETANJEM

 1. Dana 29.11.2022. godine s početko u 12:00 sati na licu mjesta održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta upisanog u:
  zk.ul.br.374, k.o. Gornji Pustakovec- Stari,
  -čest.br.207/B/3/1, oranica Krtine, površine 420 čhv-a, ident. s kčbr. 92/3, k.o. Gornji Vidovec selo, oranica površine 1511 m2,
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 15,84 EUR/m2, (slovima: petnaesteura i osamdesetčetiricenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe. Predmetno zemljište nalazi se u obuhvatu GUP Grada Čakovca – VI. ID (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16 i 1/17), unutar granica građevinskog područja naselja Ivanovec, postojeće zone stambene namjene.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljišta se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina). Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju zemljišta, sa brojem katastarske čestice. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 11. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
 12. Grad Čakovec ne snosi nikakvu odgovornost niti obvezu za izdavanje akata o građenju na predmetnoj čestici.
 13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 14. Ovlašćuje se Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina na provedbu postupka prodaje.

 

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content