Izaberite stranicu

JAVNI POZIV – Krištanovec

13. lipnja 2019. | Javni poziv

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. i odredbi članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), objavljuje se

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena nerazrstana cesta:

GC23 „Krištanovec“ u naselju Krištanovec u k.o. Krištanovec na kčbr.3209/2 i dio 2917, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Čakovec, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB: 44427688822.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka Girus d.o.o. Dr. Vlatka Mačka  43, Šenkovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 17.lipnja 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Josip Goričanec (Geo 1048) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18.lipnja 2019. godine (srijeda) u vremenu od 09,00 do 11,00 sati u prostorijama tvrtke Girus d.o.o., Šenkovec, Naselje dr. Vlatka Mačka 43.

Privremeni pročelnik
Ivica Pongrac, dipl.ing./univ.spec.oec.

Javni_poziv_Evidentiranje_NC_u_ko_Kristanovec
X
Skip to content