Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području Grada Čakovca u 2024. godini

24. travnja 2024. | Gradske vijesti, Javni poziv

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 

Članak 1.

Javni poziv temelji se na zadovoljavanju Programa javnih potreba Grada Čakovca u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti za 2024. godinu te Programu javnih potreba Grada Čakovca u sportu za 2024. godinu koji previđaju financijska sredstva za organizaciju manifestacija od posebnog interesa za Grad Čakovec.

Bespovratna sredstva po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi komisije EU br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije Č352/1)

 

Članak 2.

Manifestacije od posebnog interesa za Grad Čakovec su one koje se organiziraju duže vrijeme, koje su tijekom godine u Grad privlačile velik broj posjetitelja te koje pridonose promociji Grada Čakovca kao sredine koja ulaže u razvoj sporta i kulture. Iznimno se novci mogu dodijeliti i za organizaciju manifestacija koje se na području Grada Čakovca održavaju prvi put, a imaju nacionalni ili međunarodni značaj.

 

Članak 3.

Javni poziv raspisuje se dana 23. travnja 2024. godine, otvoren je 8 dana. Prijave na javni poziv zaprimaju se zaključno sa 2. svibnjem 2024. godine 6. svibnja 2024. godine u do 15.00 sati. Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, na e-adresu: drustvene@cakovec.hr.

 

 

PRIHVATLJIVA DOGAĐANJA I PONUDITELJI

Članak 4.

Financijska sredstva putem ovog Javnog poziva odobravat će se za organizaciju slijedećih događanja:

 • Glazbenih koncerata, manifestacija i festivala
 • Umjetničkih izložbi, manifestacija i festivala
 • Sportskih natjecanja, manifestacija i događaja
 • Manifestacija i natjecanja povezanih sa obrazovanjem, znanošću, zdravljem, turizmom i javnom sigurnošću

Članak 5.

Prihvatljivi ponuditelji su mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i udruge. Ponuditelji moraju imati sjedište na administrativnom području Grada Čakovca, biti registrirani za obavljanje djelatnosti organiziranja događanja te registrirani za sve aktivnosti predviđene u sklopu projekta koji prijavljuju te biti jedini ili glavni organizator događanja za koje se traži financijska potpora.

Na javni poziv se mogu prijaviti i mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i udruge koja nemaju sjedište na administrativnom području Grada Čakovca, ali projekt ili program za koje traže bespovratna sredstva mora se odvijati na području Grada Čakovca te mora biti od interesa za građane Grada Čakovca.

Članak 6.

            U slučaju da događanje organizira više organizatora, prijavu podnosi isključivo glavni organizator te samo on može ostvariti financijsku potporu.

 

Članak 7.

            Pravo na potporu ne može ostvariti ponuditelj:

 • koji nije u potpunosti ili djelomično ispunio ugovornu obvezu prema Gradu Čakovcu za sufinanciranje ili financiranje bilo kojeg događaja unazad 5 (pet) godina.
 • koji nije u potpunosti ispunio sve financijske obveze prema Proračunu Grada Čakovca

 

 

NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 8.

Namjena i prihvatljivi troškovi organizacija događanja navedenih u Čl 4. su:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, štandovi, kućice, pagode ili suncobrani, šatori, ugostiteljske usluge, stolovi, stolci, ograde i sl.),
 • najam/zakup/koncesijska naknada za prostor za održavanje događanja,
 • uređenje i opremanje prostora,
 • troškovi oglašavanja i izrade promotivnih materijala,
 • trošak izvođača i vanjskih suradnika koji sudjeluju u organizaciji i provedbi događanja,
 • najam vozila za prijevoz izložaka, opreme i osoba,
 • troškovi autorskog djela
 • troškovi ugovora o djelu
 • troškovi smještaja i prehrane izlagača, natjecatelja ili sudionika događanja
 • troškovi promocije i oglašavanja
 • drugi troškovi vezani uz organiziranje događaja, a koje Povjerenstvo ocijeni opravdanim.

Troškovi koji se ne mogu financirati temeljem ovog Javnog poziva su:

 • kupnja nekretnina i prijevoznih sredstava
 • izrada programskih dokumenata (studija, elaborata, planova i dr.)
 • građevinski radovi
 • pokriće gubitaka
 • kamate na kredite
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade takve vrste

Troškovi koji se mogu djelomično financirati temelje ovog Javnog poziva su:

 • redovito poslovanje (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškovi prijevoza, i putovanja zaposlenih, porezi i doprinosi) u iznosu od najviše 50% ukupnog iznosa financijske potpore

 

 

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE I PROPISANA DOKUMENTACIJA

Članak 9.

Sve prijave podnose se putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca, na propisanom obrascu „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području Grada Čakovca u 2024. godini“.

Članak 10.

            U prijavi je potrebno posebno naznačiti za koje područje prijavitelj traži potporu:

 1. Organizacija sportskih događanja, natjecanja i manifestacija
 2. Organizacija kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih, turističkih, zdravstvenih događanja te događanja vezanih uz javnu sigurnost

Članak 11.

U prijavnom obrascu potrebno je popuniti sva tražena polja. Djelomične, odnosno nepotpune prijave neće se razmatrati.

Članak 12.

Uz prijavni obrazac ponuditelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD ili presliku Registracije udruge sa naznačenim djelatnostima
 • BON-2 ili SOL-2 sa navedenim IBAN-om transakcijskog računa (original potpisan i ovjeren od strane banke ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave
 • Ispunjenu i potpisanu Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji Prijave koji nisu koristili potpore male vrijednosti, kao i oni koji nemaju povezane osobe),
 • Ispunjenu i potpisanu Skupnu izjavu,
 • Ponude/predračuni/troškovnici za projektne aktivnosti, odnosno troškove za koje se traži potpora.

Članak 13.

Za utvrđivanje karaktera događanja, dosadašnjeg iskustva u organiziranju događanja te promocije i medijske pokrivenosti podnositelj Prijave može, ukoliko ih ima, dostaviti dokaze.

 

Članak 14.

Obrazac prijave može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr/obrasci).

Članak 15.

Prijavitelj je svu dokumentaciju i u potpunosti ispunjeni prijavni obrazac dužan dostaviti u čitljivom pdf formatu.

 

Članak 16.

Prijave koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

 

 

POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN UTVRĐIVANJA IZNOSA POTPORA

Članak 17.

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavit će administrativnu provjeru pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom i utvrditi pravovremenost i potpunost prijava.

Članak 18.

Ako se prilikom administrativne provjere utvrdi da je Prijava nepotpuna, Upravni odjel za društvene djelatnosti podnositelju Prijave putem elektroničke pošte upućuje poziv na dopunu.  Podnositelj je Prijavu dužan dopuniti u roku od 8 (osam) dana od upućivanja poziva za dopunu putem elektroničke pošte.

Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi traženu dopunu u danom ruku, smatrat će se da je odustao od prijave.

Članak 19.

Prijavu koja ima urednu dokumentaciju Upravni odjel za društvene djelatnosti dostavlja povjerenstvu, ovisno o području za koje je podnesena prijava, koji boduje Prijavu prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJI BROJ
BODOVA
1.     Karakter događanja
a)     Međunarodni – dio sudionika i/ili izvođača i/ili izlagača je iz inozemstva 10
b)     nacionalni/lokalni – bez inozemnih sudionika i/ili izvođača i/ili izlagača 5
2.     Dosadašnje iskustvo u organiziranju događanja
a)     Više od 10 događanja 15
b)     Više od 5 događanja 10
c)     Više od 3 događanja 5
3.     Sadržaj i kvaliteta događanja
a)     Iznimna kvaliteta sadržaja programa, velik broj sudionika i partnera, usmjerenost na ciljne skupine, iznimna kreativnost i inovativnost 20
b)     Kvalitetni sadržaj s fokusom na jednu ili više ciljnih skupina, manji broj sudionika i partnera, kreativan i inovativan 10
c)     Jednostavni sadržaj i kvalitetna događanja 5
4.     Značaj događanja za društveni i gospodarski razvoj Grada Čakovca
a)     Iznimno visok 20
b)     Visok 15
c)     Srednji 10
d)     Nizak 5
5.     Održivost koncepta događanja
a)     Realno planirani troškovi u odnosu na očekivane rezultate, dostatni ljudski resursi za provedbu 20
b)     Djelomično realno planirani troškovi u odnosu na očekivane rezultate, djelomično dostatni ljudski resursi za provedbu 5
6.     Promocija i medijska pokrivenost događanja
a)     Plan promocije u medijima na stranim tržištima i u Republici Hrvatskoj te društvenim mrežama 10
b)     Plan promocije u nacionalnim /lokalnim mediima u Republici Hrvatskoj te na društvenim mrežama 5
7.     Promicanje društvene odgovornosti, održivog razvoja i poticanje građana na  sudjelovanje u javnim aktivnostima i politikama
a)     Promiče se 10
b)     Djelomično se promiče 5
c)     Ne promiče se 0

 

Također, ponuditelj može ostvariti bodove i po dodatnim kriterijima. Dodatni kriteriji  su:

DODATNI KRITERIJI BROJ BODOVA
1.     Projektom se potiče poduzetništvo, sudjelovanje i participacija mladih, žena, isključenih skupina društva u javnom životu Grada 5
2.     Događanje omogućuje  transfer znanja, tehnologije i inovacija u javni život Grada 5
3.     Mogućnost povećanja opsega prometa gospodarskim subjektima koji nisu neposredno vezani uz organizaciju manifestacije (ugostiteljski objekti, smještajni objekti, OPG-ovi i slično) 5

 

Članak 20.

Potpore se dodjeljuju prema utvrđenim bodovima i ovisno o raspoloživosti sredstava u Proračunu Grada Čakovca.

Članak 21.

Maksimalni broj bodova za pojedinu prijavu, uključujući i dodatne kriterije, iznosi 140 bodova.  Prijava koja za kriterije 4 i 7 budu od većine članova povjerenstva ocijenjene kao najnižom ocjenom neće moći ostvariti financijsku potporu.

Članak 22.

Konačni broj bodova računa se na način da se zbroje sve ocjene članova povjerenstva po kraterima te podjele s brojem članova povjerenstva i to za svaki kriterij posebno.

Članak 23.

Prijavitelj koji ostvari od 40 do 60 bodova ostvaruje pravo na potporu u visini od 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 1.500,00 eura.

Prijavitelj koji ostvari od 60 do 85 bodova ostvaruje pravo na potporu u visini od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 3.000,00 eura.

Prijavitelj koji ostvari od 85 do 110 bodova ostvaruje pravo na potporu u visini od 75% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 10.000,00 eura.

Prijavitelj koji ostvari od 85 do 125 bodova ostvaruje pravo na potporu u visini od 90% ukupnog  iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 15.000,00 eura.

Prijavitelj koji ostvari više od 125 bodova ostvaruje pravo na potporu  visini od 100% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 20.000,00 eura.

Članak 24.

Povjerenstvo na temelju bodovanja utvrđuje prijedlog liste za dodjelu potpora, te ga zajedno sa Zaključkom dostavlja gradonačelnici Grada Čakovca.

Gradonačelnica Grada Čakovca na prijedlog  povjerenstva utvrđuje listu korisnika za dodjelu potpora za organiziranje događanja na području Grada Čakovca u 2024. godinu.

Liste se objavljuju na internetskoj stranici Grada Čakovca, a sadrže podatke o korisniku potpore, nazivu događanja te iznose potpore po prijavitelju.

POTPISIVANJE UGOVORA, ISPLATA SREDSTAVA ZE KONTROLA NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA POTPORE

Članak 25.

Korisnik potpore sklapa Ugovor o dodijeli potpore u kojem se utvrđuju međusobna prava i obveze.

Članak 26.

Korisnik potpore je pri sklapanju ugovora dužan dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika (za dužnika i jamca – platca) kao instrument osiguranja u slučaju povrata potpore.

Članak 27.

Ako korisnik potpore ne sklopi ugovor o dodjeli financijskih sredstava i/ili ne dostavi bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika (za dužnika i jamca-platca) u roku od 15 dana od primitka obavijesti o dodjeli financijski sredstava, smatrat će se da je odustao od prijave.

Članak 28.

Ukoliko se događanje organizira na površini javne namjene, organizator je dužan ishoditi rješenje o korištenju površine javne namjene od nadležnog gradskog upravnog tijela.

Članak 29.

Grad Čakovec korisnicima financijskih sredstava isplaćuje odobrena sredstva na transakcijski račun. Ugovorom će se regulirati postotak od ukupnog iznosa odobrenih sredstava koji se isplaćuje prije događanja, a koji dio nakon izvršene obveze..

Članak 30.

            Korisnik sredstava najkasnije 60 dana nakon održavanja manifestacije Gradu Čakovcu predaje Izvješće o provedbi projekta i utrošku sredstava. Računi se moraju odnositi na troškove prijavljene u prijavi i navedene u Ugovoru, a uz račune obavezno prilaže i bankovne izvode s poslovnog računa s čime dokazuje da je izvršeno plaćanje. Također i dostavlja medijske objave i slično, ukoliko je njihov trošak bio predviđen prijavom, odnosno Ugovorom.

Predračuni, ponude te računi bez potvrde ili s neslužbenom potvrdom o izvršenim plaćanju, kompenzacije i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Članak 31.

Dokazi o namjenskom korištenju financijskih sredstava ne smiju se koristiti kao dokazi o namjenskom korištenju eventualnih drugih potpora koje dodjeljuje Grad Čakovec ili drugi davatelji potpora.

Članak 32.

Korisnik financijskih sredstava dužan je omogućiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca kontrolu namjenskog korištenja dobivene potpore.

Članak 33.

Grad Čakovec će raskinuti ugovor i zatražiti povrat financijskih sredstava ukoliko:

 • Korisnik ne dostavi Izvješće s računima te pripadajućim dokazima o plaćanju,
 • Grad Čakovec ne prihvati izvješće,
 • Se utvrdi da događanje za koje je korisnik ostvario potporu nije održano,
 • Financijska sredstva nisu utrošena namjenski.

Članak 34.

Korisnici financijskih sredstava kod kojih se utvrdi obveza povrata, doznačena financijska sredstva dužni su u roku od 8 dana od dobivanja Odluke vratiti u Proračun Grada Čakovca. U protivnom, pokrenut će se postupak prisilne naplate potraživanja putem bjanko zadužnice.

 

GRADONAČELNICA:
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

KLASA: 610-04/24-01/1
URBROJ: 2109-2-01-01-24-01
Čakovec, 22. travnja 2024. godine

 

DOKUMENTI:

Preuzimanje (DOCX)


Izmjena_i_dopuna_JP

1. Odluka o izmjeni i dopuni Javnog poziva Preuzimanje
2. Izmjena i dopuna Javnog poziva Preuzimanje

 

X
Skip to content