Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini za ekološku biljnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

23. lipnja 2023. | Javni poziv

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), odredbi članaka 41.st.1. i čl.44. st.1. t.14. i t.43. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22) i Zaključka broj, Klasa:320-02/23-01/2, Urbroj: 2109-2-01-01-23-2, od 21.04.2023. godine, gradonačelnica Grada Čakovca, Ljerka Cividini, dana 23.06.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini
za ekološku biljnu proizvodnju
poljoprivrednim proizvođačima s područja
Grada Čakovca

 

 1. Namjena korištenja sredstava

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:

 • nadzor i izdavanje godišnje Potvrdnice za ekološku proizvodnju,
 • ekološku proizvodnju ili proizvodnju u prijelaznom razdoblju voća, povrća i žitarica na minimalnoj površini od 0,1 ha.
 1. Korisnici

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge  i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Čakovca i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Grada Čakovca, bave se ekološkom proizvodnjom voća, povrća i žitarica i ispunjavaju druge propisane uvjete.

 1. Sredstva za dodjelu potpora

Potpora po ovom projektu odobrava se:

 • za trošak stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini i
 • za ekološku proizvodnju ili proizvodnju u prijelaznom razdoblju voća, povrća i žitarica na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu od 135,00 EUR/ha (1.017,16 kn/ha, ali ne više od 400 EUR (3.013,80 kn) po korisniku.
 1. Kumulacija

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore iz članka 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i Programa po kojem je državna potpora dodijeljena, [Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br.1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.), (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis)].

Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Čakovcu kao davatelju potpore male vrijednosti dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini, sukladno članku 6. Uredbe de minimis.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000 EUR-a unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenje zahtjeva, uključujući i potporu dobivenu po ovom javnom pozivu, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Grad Čakovec, kao davatelj potpore će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

 1. Potrebna dokumentacija

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

 • popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku proizvodnju u 2023.godini,
 • izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednost,
 • presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan: presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnica ili rješenje o obrtu, Izvod iz sudskog registra i dr.,
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
 • da su vlasnici ili posjednici parcela za koje se traži potpora na minimalnoj površini od 0,1 ha; D o k a z: preslika Zahtjeva za potporu APPRRR za 2023.godinu ili presliku zemljišno-knjižnog izvatka i/ili  preslika ugovora o zakupu zemljišta,
 • preslika žiro-računa,
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema državnom proračunu – izjavu  o poreznom statusu i
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu.

Obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.

 1. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Grada Čakovca, adresa www.cakovec.hr, a može se podići i u Gradu Čakovcu, u sobi br. 202.

Zahtjev s propisanom traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv –  za ekološku  proizvodnju“.

Javni poziv je otvoren do ispunjenja planirane novčane kvote, odnosno najkasnije do 31. listopada 2023. godine ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.

Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Čakovcu.

Sve dodatne informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele potpore mogu se dobiti u Gradu Čakovcu, soba 202.

 1. Ostale odredbe

Odluku o odabiru krajnjeg korisnika i dodjeli potpore donosi gradonačelnica na temelju prijedloga Povjerenstva. Odluka je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.

Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

8. Mjere osiguranja u slučaju da primatelj potpore ne izvede projekt:

Potpora se dodjeljuje nakon dostavljanja preslike računa ovlaštenog nadzornog tijela za izvršeni stručni nadzor i proveden postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji (uplatnica – virman) i preslika Potvrdnice ovlaštene pravne osobe – ekološka proizvodnja.

Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva dužni su odobrena sredstva vratiti u gradski proračun zajedno s obračunatom zakonskom zateznom kamatom i gube pravo sljedećih pet godina na sredstva potpore u poljoprivredi iz Proračuna Grada Čakovca.
Grad Čakovec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Klasa: 320-01/23-01/2
Urbroj: 2109-2-01-01-23-3
Čakovec, 23.6.2023.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content