Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

30. studenoga 2018. | Gospodarstvo, Javni poziv

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/14, 1/18), Odluke o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/2017), Proračuna Grada Čakovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/2017) i Zaključka broj, Klasa: 300-01/18-01/4, Urbroj: 2109/2-01-01-18-2, od 06.11.2018.godine, gradonačelnik Grada Čakovca, Stjepan Kovač, dana 30.11. 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

1.Namjena korištenja sredstava

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:

 • nadzor i izdavanje godišnje Potvrdnice za ekološku proizvodnju,
 • ekološku proizvodnju voća, povrća i žitarica na minimalnoj površini od 0,1 ha.

2. Korisnici

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge  i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Čakovca i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Grada Čakovca, bave se ekološkom proizvodnjom voća, povrća i žitarica i ispunjavaju druge propisane uvjete kao i udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Grada Čakovca.

3. Sredstava za dodjelu potpora

Potpora po ovom projektu odobrava se:

 • za trošak stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini i
 • za ekološku proizvodnju voća, povrća i žitarica na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu od 1.000,00 kn/ha,

ali ne više od 2.000,00 kn po Korisniku.

4. Kumulacija

Ukupni iznos dodijeljenih sredstva potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore iz članka 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i Program po kojem je državna potpora dodijeljena, [Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis)].

Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Čakovcu kao davatelju potpore male vrijednosti dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini, sukladno članku 6. Uredbe de minimis.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000 EUR-a unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenje zahtjeva, uključujući i potporu dobivenu po ovom javnom pozivu, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Grad Čakovec, kao davatelj potpore će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

5. Potrebna dokumentacija

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

 • popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku proizvodnju u 2018.godini,
 • izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednost,
 • izjava o prikupljanju i obradi osobnih podataka
 • presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan: presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnica ili rješenje o obrtu, Izvod iz sudskog registra ili Izvadak iz registra udruga RH i dr.,
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
 • da su vlasnici ili posjednici parcela za koje se traži potpora na minimalnoj površini od 0,1 ha; D o k a z: preslika Zahtjeva za potporu APPRRR za 2018.godinu ili presliku Zemljišno-knjižnog izvatka i/ili preslika ugovora o zakupu zemljišta,
 • preslika žiro-računa,
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema državnom proračunu – izjavu o poreznom statusu i
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu.

Obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.

6. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji je dostupan na Internet stranici Grada Čakovca, adresa www.cakovec.hr, a može se podići i u Gradu Čakovcu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, soba br. 205.

Zahtjev s propisanom traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv –  za ekološku  proizvodnju“.

Javni poziv je otvoren do ispunjenja planirane novčane kvote, odnosno najkasnije do 21.prosinca 2018.godine ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.

Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Čakovcu.

Sve dodatne informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele potpore mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec.

 7. Ostale odredbe

Odluku o dodjeli potpore donosi gradonačelnik nakon kontrole pristiglih zahtjeva; odluka je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.

Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Mjere osiguranja u slučaju da primatelj potpore ne izvede projekt:

Potpora se dodjeljuje nakon dostavljanja preslike računa ovlaštenog nadzornog tijela za izvršeni stručni nadzor i proveden postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji (uplatnica – virman) i preslika Potvrdnice ovlaštene pravne osobe – ekološka proizvodnja.

Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva dužni su odobrena sredstva vratiti u gradski proračun zajedno s obračunatom zakonskom zateznom kamatom i gube pravo sljedećih pet godina na sredstva potpore u poljoprivredi iz Proračuna Grada Čakovca.
Grad Čakovec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

Klasa: 300-01/18-01/4
Urbroj: 2109/2-05-03-18-3

Čakovec, 30.11.2018.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

DOKUMENTI:

X
Skip to content