Izaberite stranicu

Javni poziv za financiranje programa i projekata namijenjenih mladima iz proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu

Na osnovi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2016.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, Grad Čakovec objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata namijenjenih mladima  iz proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu
(s Uputama za prijavitelje)

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Čakovec poziva udruge, ustanove i druge organizacije civilnog društva te neformalne skupine mladih da sukladno s ovim Pozivom prijave programe/projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih na području Grada Čakovca.

S obzirom na to da su mladi vrlo važni dionici u zajednici, Grad Čakovec objavljuje ovaj Javni poziv u cilju donošenja participativnog proračuna za mlade. Takav proračun vrlo je uspješan mehanizam identificiranja i ostvarivanja potreba mladih jer njime lokalna samouprava bolje odgovara na njihove potrebe, promiče demokratsku i socijalnu uključenost te osigurava učinkovitiju potrošnju proračunskih sredstava.

Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja:

Podrška radu s mladima:

 • Podrška klubovima za mlade.
 • Podrška savjetovalištima za mlade (podrška programima za mentalno zdravlje mladih, za reproduktivno zdravlje mladih i sl.).
 • Podrška centrima za mlade.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:

 • Podrška projektima i programima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih.
 • Podrška projektima i programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje.
 • Podrška projektima i programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme.
 • Podrška projektima i programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.
 • Podrška programima i projektima čiji je cilj poticanje participacije mladih (edukacijski programi u cilju participacije, približavanje rada tijela lokalne samouprave mladima, i sl.).

Savjetovanje i informiranje mladih, podrška formalnim ili neformalnim obrazovnim i drugim inicijativama mladih u zajednici:

 • Podrška projektima i programima građanskog odgoja i obrazovanja u školama ili u lokalnoj zajednici.
 • Podrška formalnim i neformalnim obrazovnim sadržajima usmjerenim mladima (npr. debatni klubovi, glazbene škole, školski volonterski klubovi).
 • Podrška programima informiranja mladih (info-centrima, klubovima mladih i sl.).
 • Podrška programima i projektima rada s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja.
 • Podrška projektima i programima edukacije mladih o samozapošljavanju.
 • Podrška projektima i programima edukacije mladih o poduzetništvu i socijalnom poduzetništvu.
 • Podrška projektima i programima financijske pismenosti mladih.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 200 eura, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 3.000,00 eura.

Prijavitelj može od Grada Čakovca zatražiti do 100 % iznosa za financiranje programa/projekta. Prijavitelj može prijaviti program/projekt koji se sufinancira iz vlastitog ili drugih izvora, a u tom je slučaju dužan izvor i iznos sufinanciranja navesti u Obrascu za prijavu programa/projekta.

Prijavljene aktivnosti mogu trajati od 1. lipnja 2023. do 31. prosinca 2023. Nakon provedbe aktivnosti potrebno je Gradu Čakovcu na propisanom obrascu (u privitku 04 Obrazac za izradu izvješća) dostaviti opisno i financijsko izvješće o namjenskom trošenju sredstava najkasnije do 15. siječnja 2024.

Opći cilj ovoga Javnog poziva je podizanje kvalitete života mladih na području Grada Čakovca.

Posebni ciljevi su poticanje mladih na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnoga građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema, podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj sredini, smanjenje svih oblika nasilja nad i među mladima, očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, prevencija svih oblika ovisnosti, poticanje organizacija civilnog društva, ustanova i drugih dionika društvenog života u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA

Prihvatljivi prijavitelji programa/projekata su udruge građana i druge organizacije civilnog društva, odgojno-obrazovne i druge ustanove te neformalne skupine mladih čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih ovim Javnim pozivom te drugim strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca.

U sklopu ovoga Javnog poziva prihvatljiva je i prijava neformalne inicijative mladih.

Neformalne skupine mladih odnose se na grupu od najmanje tri mlade osobe koja je usmjerena rješavanju nekog problema na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Grad će dodjeljivati sredstva za (su)financiranje programa/projekata udrugama, ustanovama, pravnim i fizičkim osobama uz sljedeće uvjete:

 • Upisani su u odgovarajući registar – kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva); odnosno ako izjavom jamče da cilj projekta nije stjecanje zarade, odnosno da u iskazanim eventualnim prijavljenim troškovima nema dobiti (pravne osobe), izjavom jamče da za njihov udio u provedbi projekta ne dobivaju nikakvu financijsku naknadu.
 • Program ili projekt ne smije biti (!):

Isključivo redovni program rada udruge, ustanove i druge pravne i fizičke osobe.

– Aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja.

– Usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe.

 • Korisnici programa ili projekta (ciljna skupina) moraju biti mlade osobe s područja Grada Čakovca ili iz projekta mora jasno biti vidljiva i mjerljiva korist za mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina.
 • Prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta.
 • Prijavitelji su ispunili ugovorne obveze svih prethodno sklopljenih ugovora s Gradom Čakovcem.

Provedba programa/projekta ne zahtijeva druge preduvjete – npr. dodatne suglasnosti, projektno-tehničku dokumentaciju i sl. – osim ako navedeno već nije ishođeno i priloženo prijavi programa/projekta.

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Obvezni dijelovi prijave su:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa/projekta (u privitku 01 Obrazac za prijavu)

 Napomene:

 • Prijava na obrascu koji nema popunjena sva polja neće se razmatrati!
 • Detaljno obrazloženi prihodi i rashodi omogućuju realno ocjenjivanje projekta/programa i uvjet su za pristupanje ocjenjivanju
 1. Potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (u privitku 06 Obrazac izjave o partnerstvu).
 2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (za ustanove i organizacije civilnog društva).
 3. Ako je prijavitelj neformalna skupina mladih, potrebno je dostaviti popunjen obrazac Izjava članova neformalne skupine (u privitku 07 Obrazac – Izjava članova neformalne skupine).
 4. Ako se program/projekt sufinancira i iz drugih izvora, potrebno je priložiti dokaz da su osigurana sredstva iz drugih izvora (ugovor, odluka i sl.).
 5. Ako je prijavitelj fizička osoba koja djelomično ili potpuno obavlja/isporučuje uslugu u sklopu prijavljenog projekta ili programa: Izvadak iz Obrtnog registra, odnosno potvrda Porezne uprave o upisu u Registar poreznih obveznika; u slučajevima kada je primjenjivo.
 6. Suglasnosti i projektno-tehnička dokumentacija potrebna za provedbu; u slučajevima kada provedba programa/projekta zahtijeva.

5. NAČIN PRIJAVE

Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje projekte ili programe moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu.

Obrazac za prijavu preuzima se na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr

Svaki prijavitelj na ovaj Javni poziv može prijaviti najviše tri (3) programa ili projekta.

Sva pitanja u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv, postaviti na e-adresu drustvene@cakovec.hr ili telefonom na broj 040 314 944.

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 32 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 5. lipnja 2023. godine.

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

 1. Putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na Javni poziv za mlade“ na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec

ili

 Putem e-pošte na drustvene@cakovec.hr . Prijava dostavljena putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) i dostavljena kao jedan PDF dokument.

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati sljedeće prijave:

 • Koje nisu dostavljene u propisanom roku za dostavljanje prijava.
 • Čije je financiranje potpuno osigurano iz drugih izvora financiranja.
 • Koje ne zadovoljavaju uvjete ovoga Javnog poziva.

7. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak administrativne kontrole pristiglih prijava provodi nadležan upravni odjel Grada Čakovca, a postupak procjene i bodovanja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Grada Čakovca.

Procjena i bodovanje programa/projekata provodi se na način kako je prikazano na obrascu za procjenu kvalitete prijave (u privitku 02 Obrazac za procjenu kvalitete prijave).

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnica na osnovi prijedloga nadležnog tijela.

KRITERIJI za odabir programa/projekta:

 • Usklađenost programa/projekta s ciljevima i prioritetnim područjima Javnog poziva
 • Kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta
 • Neposredna društvena korist za ciljnu skupinu mladih (osobe u dobi od 15 do 30 godina)
 • Realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta
 • Financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa/projekta
 • Održivost programa/projekta
 • Originalnost programa/projekta u odnosu na pristigle prijave

Očekivani broj korisnika izravno obuhvaćen programom/projektom

8. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je korisnik financiranja imao za vrijeme provedbe programa/projekta, nužni su i opravdani te usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, a uključuju sljedeće:

 • Troškove za voditelja programa/projekta ili druge angažirane osobe, ali najviše do 50 % sredstava koja se potražuju od Grada Čakovca.
 • Putne troškova i troškove dnevnica, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.
 • Troškove kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala namijenjenih programu/projektu.
 • Troškove informiranja.
 • Troškove podugovaranja.
 • Neizravne troškove (energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon) u maksimalnom iznosu do 20 % ukupne vrijednosti projekta/programa.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi za dugovanja, kamate, troškovi (su)financirani iz drugih izvora, kupovina zemljišta/građevina, veći infrastrukturni radovi, rabljena oprema, troškovi rada zaposlenika koji nisu regulirani ugovorom o djelu, autorskim ugovorom, troškovi reprezentacije (hrana i piće) veći od 20 % ukupne vrijednosti programa/projekta.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr u roku od osam (8) dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava i visini financijske potpore.

10. PRAVO PRIGOVORA

Prijavitelj ima pravo na podnošenje pisanog prigovora na Odluku o odabiru programa ili projekata i visini financijske potpore u roku od 8 dana od objave Odluke. Prigovor se podnosi gradonačelnici putem pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

11. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge, pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Gradom Čakovcem ugovor o korištenju sredstava iz proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu, kojim se uređuju međusobna prava i obveze (u privitku 03 Obrazac ugovora), a uz ugovor se potpisuje i izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (u privitku 05 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja).

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r.

KLASA: 602-13/23-01/7
URBROJ: 2109-2-06-01-23-1
Čakovec, 4. svibanj 20223

 

UPUTE ZA PRIJAVLJITELJE:

 1. Obrazac za prijavu [PREUZIMANJE]
 2. Obrazac za procjenu kvalitete prijave [PREUZIMANJE]
 3. Obrazac Ugovora [PREUZIMANJE]
 4. Obrazac za izradu izvješća [PREUZIMANJE]
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja [PREUZIMANJE]
 6. Obrazac izjave o partnerstvu [PREUZIMANJE]
 7. Obrazac – Izjava članova neformalne skupine [PREUZIMANJE]

 

                                                                                              

X
Skip to content