Izaberite stranicu

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

28. prosinca 2023. | Javni poziv

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i  114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta ( „Službeni glasnik Grada Čakovca“ 1/21 i 2/22) te Pravilnika o  financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija, Gradonačelnica Grada Čakovca raspisuje 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja
elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2024. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21 u 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa Grada Čakovca, događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanje potreba građana grada Čakovca.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Grada Čakovca  s područja grada Čakovca, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Čakovca, aktivnostima i uopće radu Grada Čakovca kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Čakovca.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

  1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području grada Čakovca), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Grada Čakovca koje su od interesa za građane Čakovca (projekti, programi, odluke i usluge Grada Čakovca namijenjene građanima).
    Broj bodova: 0 – 10
  2. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl). Broj bodova: 0 – 10
  3. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Čakovca.
    Broj bodova: 0 – 10
  4. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Grada Čakovca (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije). Broj bodova: 0 – 10
  5. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja) Broj bodova: 0 – 10

Ukupno max. 50 bodova

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Gradu Čakovcu što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama, Državnom proračunu temeljem poreznih davanja, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku  i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Čakovca.

Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave i Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca: www.cakovec.hr.

Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Grada Čakovca, a nisu s područja Međimurske županije moraju dostaviti dokaz objave najmanje 4 programska sadržaja vezana uz područje djelovanja Grada Čakovca u 2023. godini.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca odnosno zaključno s  12. siječnja 2024. godine (petak).
Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Pisarnice Grada Čakovca ili se predaju osobno:
Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.
Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Čakovca.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva.

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr) u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi Gradonačelnici Grada Čakovca u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga poziva dužni su:

– objavljivati programske sadržaje sukladno podnesenoj prijavi tj. utvrđene ugovornom obvezom

– pratiti rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Čakovca, uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa za građane Grada Čakovca i lokalne zajednice

– osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i terenskim obilascima

– objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenim u članku 2. Pravilnika o  financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Gradom Čakovcem ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Čakovca.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca – na broj telefona: 040 314-943

Obrasci prijave:

Preuzimanje (DOCX)


Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content