Izaberite stranicu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA U 2021. GODINI

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 01/14, 4/15 i 6/19) Komisija za javna priznanja Grada Čakovca objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA U 2021. GODINI

I. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Čakovca u 2021. godini i to:

  • Nagrada Grada Čakovca za životno djelo

Nagrada Grada Čakovca za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Čakovca iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih područja društvenog i gospodarskog života.

  • Zlatnik “Grb Grada Čakovca”

Zlatnik „Grb Grada Čakovca“ dodjeljuje se za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Čakovca. Zlatnik „Grb Grada Čakovca“ dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih područja društvenog i gospodarskog života.

  • Godišnje nagrade Grada Čakovca

Godišnje nagrade Grada Čakovca mogu se dodijeliti za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Čakovec, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Godišnja nagrada Grada Čakovca dodjeljuje se domaćoj, stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima:

a) znanosti, odgoja i obrazovanja,
b) umjetnosti i kulture,
c) sporta i tehničke kulture,
d) gospodarstva,
e) zdravstva i socijalne skrbi,
f) rada udruga.

Za svako od područja navedenih od a) do f) može se dodijeliti jedna Godišnja nagrada Grada Čakovca.

II. Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada Čakovca.

III. Pravo podnošenja prijedloga Komisiji za dodjelu Nagrade Grada Čakovca za životno djelo, Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ i Godišnje nagrade Grada Čakovca imaju građani Grada Čakovca, domaće pravne osobe i gradonačelnik Grada Čakovca.

IV. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Čakovca podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

  1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
  2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
  3. osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
  4. naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
  5. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Čakovca.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.), kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
Na traženje Komisije, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

V. Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/14, 4/15 i 6/19), neće se uzeti u razmatranje.

VI. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca na način da se o svakom pojedinom prijedlogu Komisije glasuje odvojeno.

VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji poštom na adresu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Čakovca” ili osobno u Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, na urudžbeni zapisnik, ili putem e-maila na cakovec@cakovec.hr ili  dragica.kemeter@cakovec.hr, zaključno do 23. veljače 2021.

VIII. Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, putem telefona broj 314-960 te putem elektroničke pošte na adresi dragica.kemeter@cakovec.hr

Predsjednik Komisije
Gradonačelnik
Stjepan Kovač

KLASA: 061-01/21-01/1
URBROJ: 2109/2-01-21-1

X
Skip to content