Izaberite stranicu

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

17. ožujka 2014. | Javni poziv

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2014. Grad Čakovec raspisuje

J A V N I    P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnom tijelu Grada Čakovca

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Čakovcu, Grad Čakovec iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Čakovca.
Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu sa čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se u sljedećem upravnom odjelu Grada Čakovca:

U Upravnom odjelu za upravu:

  • viši referent – 1 izvršitelj

UVJETI:

  1. stručni prvostupnik javne uprave

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

Kandidati uz prijavu za javni poziv trebaju priložiti:

  • kratki životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili svjedodžbe)
  • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ukoliko je ima
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 ZDN – ne starije od 6 mjeseci

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 28/08, 125/11, 20/12 i 138/12) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:

  • na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog tijela
  • prema programu stručnog osposobljavanja
  • pod vodstvom mentora.

Izabrani polaznici nisu službenici Grada Čakovca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a (od 14. ožujka 2014.), na adresu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec (za stručno osposobljavanje).

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za upravu
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

X
Skip to content