Izaberite stranicu

Javni poziv za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

3. svibnja 2018. | Javni poziv

Gradonačelnik Grada Čakovca na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2018. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 2/18), objavljuje

JAVNI POZIV
za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

 

I. Predmet poziva

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Srednjoročni program korištenja sredstava spomeničke rente, a gradonačelnik Grada Čakovca Pravilnik o njegovoj provedbi za 2018. god.

Prema navedenim dokumentima, ovaj poziv upućuje se fizičkim i pravnim osobama radi stjecanja prava na sufinanciranje građevinskih radova na zaštiti i očuvanju građevina čiji su vlasnici a koje se nalaze unutar područja kulturno-povijesne cjeline Grada Čakovca.

II. Ostvarivanje prava

Financijske potpore mogu se ostvariti za financiranje građevinskih radova:

a) ako se izvode na području kulturno-povijesne cjeline Grada Čakovca,
b) ako se izvode na temelju građevinske dozvole, odnosno odobrenja nadležnog tijela državne uprave za zaštitu kulturne baštine (ako za planirane radove nije potrebna građevinska dozvola),
c) ako se odnose na jednu ili više sljedećih vrsta građevinskih radova:

 • statička sanacija objekta,
 • sanacija od kapilarne vlage,
 • sanacija, obnova (uličnog) pročelja,
 • sanacija ili zamjena vanjske stolarije,
 • sanacija ili izvedba nove krovne konstrukcije,
 • zamjena krovnog pokrova,
 • limarski radovi

Točke a, b i c moraju biti ispunjene kumulativno.

III. Financijske potpore po zonama plaćanja spomeničke rente

Za područje I. zone financijske potpore za građevinske zahvate iz prethodne točke mogu se ostvariti na sljedeći način i u iznosima:

a) po modelu subvenciranja kamata na kredite komercijalnih banaka (pokrivanje troškova kamata) na kreditne iznose do 100.000,00 kn na rok otplate do 5 godina, odnosno drugim ekvivalentnim kombinacijama kreditnog iznosa i roka otplate,
b) dodjela bespovratnih financijskih sredstava u maksimalnom iznosu do 40% troškovničke vrijednosti radova, ali ne većem od 100.000,00 kn.

Za područje II. Zone iznosi financijskih potpora jednaki su umnošku koeficijenta 0,6 i iznosa za I. zonu.

Područja I. i II. Zone određena su Odlukom o visini spomeničke rente.

IV. Uvjeti prijave i ostvarivanje prava

Uz prijavu na ovaj poziv prilaže se:

 • građevinska dozvola, odnosno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu kulturne baštine ako za izvođenje radova nije potrebna građevinska dozvola,
 • troškovnih građevinskih radova s iskazanim vrijednostima radova,
 • načelni prijedlog financijske konstrukcije planirane investicije,
 • molba za određeni model financijske potpore (subvencioniranje kamata ili dodjela nepovratnih sredstava).

U slučaju veće potražnje financijskih potpora od za to raspoloživih proračunskih sredstava, Gradonačelnik će proporcionalno umanjiti iznose financijskih potpora tj. izbalansirati tražena i raspoloživa sredstva ili realizaciju pojedinih zahtjeva, ovisno o prioritetnom stupnju, prolongirati za nerednu proračunsku godinu.

Za financijske potpore u 2018. god. osiguran je iznos od 200.000,00 kn.

Grad Čakovec će sa svim fizičkim ili pravnim osobama koje su stekle pravo na financijsku potporu zaključiti ugovor kojim će se utvrditi iznosi i način korištenja dodijeljenih financijskih sredstava, s instrumentima osiguranja namjenskog korištenja sredstava.

Odobrena financijska sredstva isplatit će se pod uvjetom ispunjenja obaveza iz ugovora kao i utvrđenja da su svi radovi izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom ili odnosnim odobrenjem.

V. Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Čakovec, K. Tomislava 15, Čakovec, s naznakom „prijava za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca – NE OTVARATI“, u roku od 60 dana od objave ovog oglasa u lokalnom tisku odnosno na web stranicama Grada Čakovca.

Grad Čakovec će izvijestiti sve podnositelje prijave o odluci glede njihove prijave u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Podnositelj prijave dužan je sklopiti ugovor o korištenju sredstava u roku od 15 dana od prijema obavijestiti o stjecanju prava. U protivnom smatra se da je podnositelj odustao.

Grad Čakovec nije obavezan prihvatiti nijednu pristiglu prijavu ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti navedeni u ovom pozivu.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.

X
Skip to content