Izaberite stranicu

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2023. godinu

1. prosinca 2023. | Gradske vijesti, Javni poziv

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca,
Klasa: 024-04/23-01/38,
Urbroj: 2109-2-02-23-7
od dana 23.11.2023. raspisuje se

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SUNČANE ELEKTRANE
ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA,
ZA VLASTITU POTROŠNJU NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA
ZA 2023. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava Grada Čakovca fizičkim osobama građanima (u tekstu: građani) za izgradnju nove sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe (u tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće.
Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u obiteljskim kućama koji su nastali tijekom 2023. godine što se dokazuje datumom izdavanja računa.
Predmet subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine.
U smislu ovog Javnog poziva postojeća obiteljska kuća (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća) je postojeća građevina:
1. koja je zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
3. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 400 m² (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata),
4. u kojoj je više od 75% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
5. ima najviše dvije stambene jedinice (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

Predmet poziva nisu:
1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),
2. obiteljske kuće:
– koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koji su u gradnji),
– za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju – pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) sve do okončanja postupka,
– u kojima je suvlasnik pravna osoba,
– kojima je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata zgrade,
3. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

2. CILJ POZIVA
Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Grada Čakovca, smanjenje potrošnje energije i emisije CO₂, u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana.
Grad Čakovec zadržava pravo odbacivanja prijave ukoliko nije u skladu sa ciljem ovog Poziva.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korištenje bespovratnih sredstava Grada Čakovca, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv te nisu pravo na sufinanciranje ostvarili po nekoj drugoj osnovi (u daljnjem tekstu: korisnici sredstva). Prebivalište se dokazuje obostranom preslikom osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili Uvjerenjem o prebivalištu podnositelja zahtjeva.

4. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Mjera prihvatljiva za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva je korištenje obnovljivih izvora energije:
nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama koji su nastali tijekom 2023. godine što se dokazuje datumom izdavanja računa.
Fizička osoba sukladno Javnom pozivu može ostvariti bespovratna sredstva Grada Čakovca za korištenje obnovljivih izvora energije u iznosu do 50% prihvatljivih troškova ulaganja.

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura po kućanstvu.
Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali tijekom 2023. godine, sukladno glavnom projektu, što se dokazuje datumima izdavanja računa:
– fotonaponski paneli (moduli) i njihovi nosači,
– pretvarači (inverteri),
– akumulatori električne energije,
– oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.).

Za ostvarivanje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.
Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 01.01.2015. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata.
Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj.

5. SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE
Ukupno raspoloživa sredstva Grada Čakovca za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu iznose 20.000,00 eura te su osigurana u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godine.
Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 27. prosinca 2023. godine.
Sa prijaviteljem koji ostvare pravo na bespovratna novčana sredstva Grad Čakovec će sklopiti Ugovor o sufinanciranju.

6. OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Kako bi ostvarili pravo na bespovratna novčana sredstva Podnositelji prijave moraju:
a) biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Čakovca,
b) imati prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba projekta,
c) dostaviti dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojoj se planira provedba projekta, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u suvlasništvu člana/članova uže obitelji,
d) dostaviti suglasnost svih suvlasnika za provedbu projekta (ukoliko su navedeni u zemljišnoknjižnom izvatku),
e) dostaviti dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
f) dostaviti dokaz da mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime Podnositelja prijave,
g) cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvu, za vlastitu potrošnju sa točnim podacima,
h) podnositelji prijave ne smiju imati dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu,
i) podnositelji prijave moraju ispunjavati i druge uvjete Javnog poziva.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji prijava na Javni poziv moraju priložiti:
1. Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje prijave za sufinanciranje.
2. Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e- Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja, najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva.
3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti. Dovoljna je preslika dokumenta.
Ukoliko se fotonaponski sustav ne postavlja na obiteljsku kuću za koju se podnosi prijava već na pomoćni objekt na istoj katastarskoj čestici, potrebno je i za taj objekt (na koji se postavlja fotonaponski sustav) dostaviti važeći dokaz legalnosti i vlasništva.
4. Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvornik ili ovjerena preslika), odnosno zemljišno-knjižni izvadak čestice, kojim se dokazuje da je prijavitelj njen knjižni vlasnik/suvlasnik ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave na Javni poziv i posjedovni list područnog ureda za katastar.
5. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku (samo ako se razlikuju brojevi čestica navedeni u zemljišno-knjižnom izvatku i aktu o legalnosti građevine).
6. Potpisanu Izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom energetske obnove i da će sve troškove u dijelu koji se ne financiraju iz sredstava za sufinanciranje snosit samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora.
7. Izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika da stambeni objekt (kuća) nije dograđivana ili mijenjana u odnosu u odnosu na zadnji važeći dokument koji dokazuje njenu legalnost.
8. Izjavu vlasnika da je više od 75% bruto površine namijenjeno za stanovanje i ima najviše dvije stambene jedinice.
9. Izjava vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da nisu ostvarili bespovratna sredstva iz nekog drugog izvora odnosno pravo na sufinanciranje po nekoj drugoj osnovi.
10. Izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat. Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 01.01.2015. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat, ukoliko na obiteljskoj kući nisi primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata.
11. Glavni projekt za postavljanje jedne fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, na postojeću obiteljsku kuću, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
12. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, ovisno o vrsti priključka, sukladno Glavnom projektu priloženom na ovom pozivu.
13. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su potrebni.
14. Fotodokumentaciju postojećeg stanja, moguće dostaviti i kao sastavni dio glavnog projekta. Potrebno je dostaviti fotografije dijela objekta gdje je sustav ugrađen odnosno gdje namjerava biti ugrađen.
15. U slučaju provedbe projekta odnosno završetka izgradnje nove sunčane elektrane za proizvodnju električne energije na postojećoj obiteljskoj kući, dostava Zahtjev za isplatu sa pratećom dokumentacijom, sukladno točki 11. ovog Javnog poziva – ISPLATA SREDSTAVA.

Prijavni obrazac, Izjave i ostala dokumentacija mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Grada Čakovca.

Sve podnesene prijave na Javni poziv predmet su provjere. Ako se mogućim terenskim pregledom na adresi obiteljske kuće utvrdi neistinitost upisanih podataka, isti će se automatski odbaciti.

8. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
Uz zadovoljavanje svih Uvjeta prijave na Javni poziv, prednost će imati one prijave s ranijim datumom zaprimanja.

9. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijava se dostavlja putem pošte u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja zahtjeva na adresu:
GRAD ČAKOVEC, POVJERENSTVO ZA ODABIR PONUDA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANCIRANJE – FNE, ULICA KRALJA TOMISLAVA 15, 40000 ČAKOVEC
uz naznaku: Javni poziv za „Sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane“– NE OTVARAJ.
Rok za dostavu prijave počinje danom objave Javnog poziva, a završava potrošnjom osiguranih sredstava u proračunu odnosno najkasnije do 27. prosinca 2023. godine.
Nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmetni Javni poziv, neće se razmatrati.

10. ODABIR PRIJAVA
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir ponuda po javnom pozivu za sufinanciranje – FNE (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva.
Odluka o odabiru korisnika sredstava bit će objavljena na službenoj Internet stranici Grada Čakovca.
Sa odabranim korisnicima Grad Čakovec će sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2023. godinu.
Povjerenstvo neće razmatrati zahtjeve:
– koji nisu predmet javnog poziva,
– koji su dostavljeni nakon roka isteka Javnog poziva,
– koji ne sadrže svu obveznu dokumentaciju u propisanom obliku.
Sve podnesene prijave na Javni poziv i navedeni podaci predmet su provjere.
Zahtjevi se otvaraju i razmatraju prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja.
Podnositelj prijave protiv odluke o odabiru korisnika sredstava ne može podnijeti prigovor.

11. ISPLATA SREDSTAVA
Podnositelj prijave – korisnik sredstava, nakon provedbe projekta dostavlja Zahtjev za isplatom sredstava (obrazac Zahtjeva je dostupan na mrežnim stranicama Grada Čakovca) koji mora sadržavati sljedeću cjelovitu dokumentaciju:
– račune s detaljnim troškovima opreme i radova, potpisane i ovjerene (preslika),
– fotografije objekta nakon provedbe projekta – fotografije sustava na mjestu gdje je ugrađen,
– izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima u izvorniku ili presliku ovjerenog jamstvenog lista za ugrađenu opremu,
– dokaz kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisanu potvrdu banke o IBAN-u)
Rok dostave potpune dokumentacije za isplatu:
– ne može biti duži od 27. prosinca 2023.
– bitan je sastojak Ugovora (bez mogućnosti produženja) te se njegovim istekom ugovor raskida i korisnik gubi pravo korištenja odobrenih sredstava Grada Čakovca.
U slučaju da podnositelj prijave ne dostavi potpunu dokumentaciju za isplatu sukladno navedenom roku gubi pravo na isplatu bespovratnih sredstava Grada Čakovca.
Isplata novčanih sredstava na račun korisnika sredstava izvršit će se nakon obrade pristiglih zahtjeva za sufinanciranje mjera programa koji u privitku sadrže potrebnu dokumentaciju koji propisuje ovaj Javni poziv, a na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje mjera energetske obnove.
Račun sa specifikacijom troškova (radovi, materijal, oprema) može biti veći od dostavljene ponude, ali trošak koji bude veći od odobrenih sredstava na temelju dostavljene ponude i prihvaćene neće biti prihvatljiv.
Javnim pozivom nije propisan proizvođač materijala i opreme, izvođač radova niti energetski certifikator.
Za izvođenje mjera energetske obnove i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za odgovarajuću djelatnost.
Grad Čakovec ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa Korisnika i ostalih sudionika u provedbi projekta (projektant, izvođač, stručni nadzor), te ne može:
– sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju,
– ni snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koji/koja u tim odnosima mogu nastati.
Grad Čakovec isplatiti će sredstva na temelju ovog Javnog poziva najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
12. RODNA JEDNAKOST
Riječi i pojmovni skupovi u tekstu ovog Javnog poziva koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

13. OSTALE INFORMACIJE
Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljuju se službenoj Internet stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku samo kao Obavijest.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, prijavitelj daje odobrenje Gradu Čakovcu da osnovne podatke o njemu i prijavi objavi na službenoj Internet stranici Grada Čakovca te u drugim izvješćima.
Kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će Povjerenstvo.
O svim pitanjima koja nisu definirana ovim Javnim pozivom odlučivat će nadležno Povjerenstvo.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 040 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

Dokumentacija:

Preuzimanje (DOC)

Preuzimanje (DOC)

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

Preuzimanje (DOCX)

Odluka:

suncana_odluka_123
suncana_odluka_45

 

X
Skip to content