Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova priključka na svjetlovodnu mrežu naselja Savska Ves i Ivanovec za 2023. godinu

14. srpnja 2023. | Gradske vijesti, Javni poziv

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz  Odluke o sufinanciranju troškova svjetlovodne mreže u proračunskoj 2023. godini:
– SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA SVJETLOVODNU MREŽU – PODRUČJE SDM-SV/I

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Čakovca, mjesnih odbora Savska Ves i Ivanovec i to.
• Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji su ostvarili priključak na svjetlovodnu mrežu u 2023. godini,
• Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji će ostvariti priključak na svjetlovodnu mrežu do 31.12.2023. godine
Spajanje na svjetlovodnu mrežu u naseljima Savska Ves i Ivanovec moguć je samo ukoliko su za to stvoreni uvjeti i ne postoje nikakve prepreke za postavu priključka. Prepreke se odnose na neizolirane žice na banderama u određenim ulicama, no u vezi kojih investitor na području uvođenja svjetlovodnog interneta trenutno pribavlja potrebnu dokumentaciju od strane potrebnih tijela, radi sanacije navedenih neizoliranih žica i ostvarivanja mogućnosti uvođenja priključka.

Priključenje na navedenu svjetlovodnu mrežu je dostupno u sljedećim ulicama naselja Savska Ves:
• Ulica Bratstva i jedinstva – svi kućni brojevi
• Kolodvorska ulica – svi kućni brojevi
• Ulica Josipa Bajkovca – kućni brojevi 1 – 75 (neparni), kućni brojevi 2 – 42 (parni)
• Ulica Sv. Antuna Padovanskog – svi kućni brojevi
• Radnička ulica – kućni brojevi 67 – 163 (neparni), kućni brojevi 2, 2A, 2B, 2C, 2 i od 66 – 142 (parni)

Priključenje na navedenu svjetlovodnu mrežu je dostupno u sljedećim ulicama naselja Ivanovec:
• Gornji Vidovec – kućni brojevi 15 – 67 (neparni), kućni brojevi 16 – 70 (parni)
• Čakovečka ulica – svi kućni brojevi
• Varaždinska ulica – svi kućni brojevi
• Zagrebačka ulica – svi kućni brojevi
• Trg hrvatskih velikana – samo parni kućni brojevi
• Tratice – svi kućni brojevi
• Ulica Braće Radić – svi kućni brojevi
• Ulica kralja Tomislava – svi kućni brojevi
• Ulica Zrinskih – kućni brojevi 4 – 6
• Mihovila Pavleka Miškine – svi kućni brojevi

Sve ostale ulice koje trenutno nemaju mogućnost uvođenja priključila biti će riješene u narednom periodu a o čemu će Grad Čakovec obavijestiti građane.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi:
• Naknada za priključenje na svjetlovodnu mrežu
• Izvođenje svjetlovodnog priključka – od ulične svjetlovodne mreže do objekta zaključno sa priključkom na objektu
• Ostala pripadajuća oprema

Ne prihvatljivi troškovi:
• Izvođenje unutarnjih instalacije
• Ugovorena pretplata

4. IZNOS I NAČIN SUFINANIRANJA

Iznos sufinanciranja:
Sufinanciranje priključenja na svjetlovodnu mrežu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 66,34 eura.

Način provedbe:
Podnošenje Zahtjeva za dodjelom sufinanciranja.

5. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Potpuno i čitko popunjen obrazac SDM-SV/I, s općim podacima i podacima za Područje SDM-SV/I za koju se traži sufinanciranje;

 • Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
 • Preslika IBAN-a podnositelja Zahtjeva;
 • Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istog.

6. ZAJEDNIČKE ODREDBE

 • Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 15. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za sufinanciranje.
 • Proračunom Grada Čakovca za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.600,00 eura.
 • Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će se podnositelju Zahtjeva uputiti obavijest.
 • Odluku o dodjeli donosi Gradonačelnica Grada Čakovca.
 • Pravo na sufinanciranje ne može ostvariti fizička osoba za koju Grad Čakovec u postupku obrade podnesenog Zahtjeva utvrdi da Gradu Čakovcu duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.
 • Podnositelj Zahtjeva nema pravo na sufinanciranje ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
 • Korisnik sufinanciranja dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
 • Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Grad Čakovec kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je osoba podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dala privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 • Podnositelji svoje Zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose na adresu elektroničke pošte zahtjevi@cakovec.hr, poštom ili osobno svakim radnim danom GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje priključka na svjetlovodnu mrežu, područje SDM-SV/I“.
 • Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Čakovca za 2023. godinu.

8. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

 • Na temelju uredne i potpune prijave Gradonačelnica Grada Čakovca donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.
 • Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario sufinanciranje na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Čakovca.

KLASA:  030-01/23-01
URBROJ: 2109-2-04-23-1
Čakovec, 13.7.2023.

 PRILOZI:

1. Obrazac SDM-SV/I
Obrazac_SDM_SV_I

2. Javni poziv

Javni_poziv_sufinanciranje_SDM_SV_I_final_2023

X
Skip to content