Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, k.o. Strahoninec i k.o. Savska Ves

22. kolovoza 2017. | Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • formiranje građevne čestice za UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8, KPP1, KPP2, PK1 i PK2,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – gradnja uličnih koridora UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8, pješačkih prilaza KPP1, KPP2 i pješačkih koridora PK1 i PK2,

na katastarskim česticama u k.o. Strahoninec k.o. Savska Ves (Savska Ves).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001
URBROJ: 2109/2-05-02-17-0007
Čakovec, 22.08.2017.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content