Izaberite stranicu

Gradsko vijeće

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2007. a) Centar za kulturu Čakovec b) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec c) Pučko otvoreno učilište Čakovec d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca e) Dječji centar Čakovec Usvajanje Godišnjeg izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o...

26. sjednica gradskog Vijeća Grada Čakovca

Točka 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2007. a) Centar za kulturu Čakovec b) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec c) Pučko otvoreno učilište Čakovec d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca e) Dječji centar Čakovec Točka 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o...

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

  1. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god..   2. Izvješće o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2007. god   3. Odluka o usvajanju godišnjeg plana, Programa rada, Organizacije rada i Financijskog poslovanja Dječjeg centara Čakovec za 2008. god.   4. Odluka o financiranju...

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 1. Usvajanje Izvješća o radu: a) Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god. b) radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god. Točka 2. Usvajanje Godišnjeg plana, Programa rada, Organizacije rada i Financijskog poslovanja Dječjeg centara Čakovec za 2008. god. Točka 3....

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 1. Donošenje: a) Projekcije proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu b) Financijskog plana razvojnih programa - investicije i kapitalne donacije     (2008. – 2010.) Točka 2. Usvajanje planova poslovanja gradskih ustanova za 2008. godinu a) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec | b) Centar za kulturu Čakovec...

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 1. Donošenje: a) Projekcije proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu b) Financijskog plana razvojnih programa - investicije i kapitalne donacije     (2008. – 2010.) Točka 2. Usvajanje planova poslovanja gradskih ustanova za 2008. godinu a) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec b) Centar za kulturu Čakovec...

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. Statuta Grada Čakovca sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 22. studeni 2007. godine (četvrtak) u 12,00 sati Sjednica je održana u Gradskoj vijećnici, sa sljedećim dnevnim redom: DNEVNI RED    1. Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2008. god. (odluka ) (proračun ) 2. Donošenje...

23 sjednica gradskog vijeća Grada Čakovca

Dnevni red:  Točka 1.        Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2008. god.  Točka 2.    Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. god.  Točka 3.     Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. god.  Točka 4.     Donošenje Programa održavanja...

X
Skip to content