Izaberite stranicu

Javni poziv

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad ...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2014. Grad Čakovec raspisuje J A V N I    P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad ...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2014. Grad Čakovec raspisuje   J A V N I   P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad ...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2014. Grad Čakovec raspisuje   J A V N I   P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji KLASA: UP/I-361-03/14-01/000005 URBROJ: 2109/2-05-02-14-0005 Čakovec, 01.08.2014. godine Predmet: Javni poziv za uvid u spis...

Javni poziv strankama na uvid u idejni projekt

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji temeljem odredbe članka 142. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.), u upravnom postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole P O Z...

Poziv vlasnicima da izvrše uvid u Glavni projekt kat.čest.br. ...

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji temeljem odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13.), u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole P O Z I V A vlasnike i nositelje drugih...

Javni poziv

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje JAVNI...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad ...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2014. Grad Čakovec raspisuje J A V N I    P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

X
Skip to content