Izaberite stranicu

Javni poziv

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih ...

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 44. Statuta ( „Službeni glasnik Grada Čakovca“ 1/21) Gradonačelnica Grada Čakovca...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje P O N O V L J E N I    J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju Sudaca porotnika...

X
Skip to content