Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2012

Službeni glasnik br. 1/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 2.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 3.    Odluka o usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011. a) Dječjeg...

Službeni glasnik br. 7/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2012. 2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. 3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 4.    Odluke o izmjenama i dopunama:...

Službeni glasnik br. 6/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o davanju Suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. za Kanalizacijski sustav „Novo Selo na Dravi“ 2.    Odluka o davanju podrške za investiciju izgradnje Kanalizacijskog sustava „Novo Selo na Dravi“ 3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za...

Službeni glasnik br. 5/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana 2.    Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 4.    Odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti 5.    Odluka o...

Službeni glasnik br. 4/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) 2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012. 3.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012. 4.    Odluka  o usvajanju Izvješća o radu...

Službeni glasnik br. 3/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o sanaciji Dječjeg vrtića Vjeverica 2.    Odluka o sanaciji bivšeg Doma hrvatske vojske 3.    Odluka o davanju zgrade bivšeg Centra za socijalnu skrb Čakovec, na korištenje Carinskoj upravi 4.    Odluka o prekoračenju po poslovnom računu Grada Čakovca 5.    Odluka o izmjeni Odluke o...

Službeni glasnik br. 2/2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012. 2.    Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012 3.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i...

X
Skip to content