Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2020

Službeni glasnik br. 11/2020

Službeni glasnik br. 11/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2020. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovcaza 2020. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja...

Službeni glasnik br. 10/2020

Službeni glasnik br. 10/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30.06.2020. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. Odluka o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u...

Službeni glasnik br. 9/2020

Službeni glasnik br. 9/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o financiranju drugih obrazovnihv materijala za učenike osnovnih škola AKTI GRADONAČELNIKA Zaključak o sufinanciranju pohađanja produženog boravka u školskoj 2020./2021. za učenike koji pohađaju OŠ Strahoninec Odluka o preraspodjeli...

Službeni glasnik br. 8/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca javnim dobrom u općoj uporabi AKTI GRADONAČELNIKA Odluka o financiranju likovnih mapa i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec [gview...

Službeni glasnik br. 7/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Odluka o stavljanju van snage...

Službeni glasnik br. 5/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne...

Službeni glasnik br. 2/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Odluka o dopuni...

Službeni glasnik br. 1/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Odluka o dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u...

X
Skip to content