SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 1 Godina XXV Čakovec, 22. ožujka 2024. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 2. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za...