Izaberite stranicu

Mjesni odbori


Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koje čini zasebnu cjelinu.

Na području Grada Čakovca, osim užeg gradskog područja, postoje mjesni odbori u svim naseljima i to: MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec.

Mjesni odbor ima Vijeće mjesnog odbora i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava javnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem. Broj članova Vijeća mjesnog odbora ne može biti manji od 5 niti veći od 9. Broj članova utvrđuje se Pravilima mjesnog odbora. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora:

  • donosi Pravila mjesnog odbora
  • donosi Program rada
  • donosi Financijski plan
  • saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika
  • podnosi izvješće o svom radu Gradonačelniku najmanje jedanput godišnje
  • može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s pravilima
  • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva .

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 10% građana upisanih u popis biračana području koje se predlaže za osnivanje MO, organizacije i udruženja građana, Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
O prijedlogu se raspravlja na zboru građana naselja ili dijela naselja. Zbor građana saziva gradonačelnik ili Vijeće mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika.

Tijela mjesnog odbora su:

  1. vijeće mjesnog odbora i
  2. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na vrijeme od 4 godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

X
Skip to content