Izaberite stranicu

Najava – 27. Gradonačelnikov kolegij

13. veljače 2013. | Mandat 2009-2013

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 27. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

14. veljače 2013. (četvrtak) u 09,00 sati

D N E V N I    R E D

(Preuzimanje dnevnog reda u cijelosti)

Točka 1.

Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:

a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 4.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 5.
Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 6.
Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i  utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje .
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 8.
Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada .
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 11.
Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 14.
Prihvaćanje kolektivnih ugovora:a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
b) Dječjeg vrtića Čakovec
Točka 15.
Odluka o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 16.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD Savska Ves
Točka 17.
Upućivanje prijedloga Odluke o:a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane ČakovecGradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 18.
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 26. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2012/2013

Točka 3.

Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb    Grada Čakovca“

Točka 4.

Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2012.

Točka 5.

Izvješće o javnom WC-u

 

X
Skip to content