Izaberite stranicu

Najava – 29. Gradonačelnikov kolegij

12. travnja 2013. | Mandat 2009-2013

 

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 29. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

15. travnja 2013. (ponedjeljak) u 08,00 sati

D N E V N I    R E D

(Preuzimanje dnevnog reda u cijelosti)

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o:
a) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca
b) izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 2013.
b) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
c) Programa javnih potreba u sportu

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. faza Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Usvajanje Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2012. GKP „Čakom“ d.o.o.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a
Točka 9.
Donošenje Zaključka o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije „Porcijunkulovo“
Točka 10.
Donošenje Zaključka o zamolbama studenata
Točka 11.
Donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu postupka nadmetanja za izradu natječajne dokumentacije za Projekt „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 27. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o stipendijama Grada Čakovca

Točka 3.

Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2012.

Točka 4.

Izvješće o Zaključku Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, mraza i suše koje su pogodila područje Grada Čakovca 2012.

Točka 5.

Izvješće o radu zimske službe

 

X
Skip to content