Izaberite stranicu

Natječaj za podnošenje molbe za davanje u najam stanova

20. siječnja 2017. | Natječaji

Na temelju Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 371-01/17-01/1, Urbroj: 2109/2-01-01-17-01 od dana 16.01.2017. godine gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca na adresi: Istarska 16 i Ulica dr. Ante Starčevića 40

 

I. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja i poziv za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca na adresama:

 1. Ulica dr. Ante Starčevića 40, Čakovec, dvosobni stan, broj 0475/21, prizemlje, površine 44,03 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na kat.čest.br. 3485/1, k.o. Čakovec, poduložak broj 2192, k.o. Čakovec sa mjesečnom najamninom u iznosu od 302,10 kn, uvećano za pričuvu, ukupno: 415,39 kn.
 2. Istarska 16, Čakovec jednosobni stan broj 0080/14, treći kat, površine 17,74 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na kat.čest. br. 1456/2, poduložak br. 2289, k.o. Čakovec, sa mjesečnom najamninom u iznosu od 230,99 kn, uvećano za pričuvu, ukupno: 275,65 kn i sklapanje ugovora o najmu na rok od godine dana sa najmoprimcima na temelju Liste reda prvenstva.

II. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojoj osnovi i njihove molbe neće se uzeti u razmatranje.

III. Pravo na podnošenje molbe za davanje gradskog stana u najam imaju punoljetni hrvatski državljani koji nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnosti riješiti ga na drugi način i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da ima prebivalište na području Grada Čakovca najmanje 10 godina,
 2. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu stan ili kuću, odnosno istu nisu prodali niti darovali,
 3. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjanog pravnog osnova,
 4. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodali trećoj osobi,
 5. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
 6. da ukupni prosječni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelazi dvostruki iznos posljednjeg objavljenog iznosa prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj (na dan objave javnog poziva).

Uvjete od točke 1. do točke 6. trebaju kumulativno zadovoljiti svi članovi domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

IV. Red prvenstva za davanje stana u najam određuje se primjenom slijedećih kriterija:

 1. neprekidno vrijeme prebivanja na području Grada Čakovca (godine),
 2. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 4. broj članova domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 5. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,
 6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 7. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
 8. samohranost roditelja, školovanje djece podnositelja zahtjeva,
 9. godine života,
 10. uvjeti stanovanja

V. Podnositelj molbe uz prijavu na propisanom obrascu mora priložiti sljedeće isprave, za sebe i sve članove domaćinstva:

 • domovnica,
 • presliku osobne iskaznice i presliku isprave o OIB-u,
 • uvjerenje policije o neprekidnom prebivalištu na području grada Čakovca,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu i broju članova domaćinstva ovjerenu od javnog bilježnika,
 • izvadak iz matice rođenih, vjenčanih, a za nevjenčane bračne drugove izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika,
 • pravomoćna presuda o razvodu braka, (za osobe koje su se razvele),
 • rješenje Centra za socijalnu skrb, (da je korisnik socijalne pomoći/skrbi),
 • potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, (gruntovnice), da nema u vlasništvu, suvlasništvu kuću ili stan, potvrda ureda za katastar i porezne uprave o neposjedovanju kuće ili stana,
 • dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, (za sudionike) – Uvjerenje nadležnog organa Ministarstva branitelja RH,
 • dokaz o radnom stažu, (preslika radne knjižice, i/ili elektronički zapis o radnopravnom statusu),
 • rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku invalidnosti, nalazom prvostupanjskog tijela vještačenja nadležnog Centra za socijalnu skrb, (za kategorizirane osobe s mentalnim i tjelesnim oštećenjem pod uvjetom da se nalaze na odgoju i skrbi u ustanovi i osobe s umanjenom radnom sposobnošću zbog koje je raspoređena na drugo radno mjesto), mišljenje i nalaz odgovarajućeg liječnika specijaliste za teška i kronična oboljenja,
 • potvrda o statusu samohranog roditelja,
 • za zaposlene – sva primanja u prethodnoj godini i obračunska isprava za isplatu plaće, naknade plaće i/ili neka druga vjerodostojna isprava odnosno mirovina za umirovljenike,
 • ugovor o podstanarstvu ovjeren kod javnog bilježnika,
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb kojom dokazuje činjenicu da je podnositelj zahtjeva roditelj ili posvojitelj mentalno retardiranog, hendikepiranog i invalidnog djeteta, pod uvjetom da se dijete ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi,
 • izjava da stanuje kod roditelja, prijatelja i sl., ovjerena od javnog bilježnika ili u neodgovarajućem stanu u vlasništvu Grada Čakovca,
 • uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojom se potvrđuje činjenica da se podnositelj zahtjeva brine o članovima uže obitelji (supružnici, bračni, izvanbračni, roditelji, djeca i posvojenici) s naznakom točnog broja godina,
 • za svako dijete koje je član domaćinstva, potvrda nadležne obrazovne ustanove o školovanju (osnovne škole, srednje škole, fakulteta),
 • ovjereni ugovor o najmu stana i/ili potvrda pravne osobe o smještaju ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka i druge potrebne isprave o dokazu podstanarstva,
 • ugovor ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje, (osobe koje stanuju s roditeljima ili sa supružnikovim roditeljima, a stan ne odgovara potrebama domaćinstva),
 • ugovor o najmu stana (zaštićeni najmoprimac u stanu koji odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva),
 • ugovor o najmu stana ili ovjerena izjava podnositelja i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje (osoba koja stanuje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima, u stanu koji odgovara potrebama domaćinstva i osoba koja stanuje u neodgovarajućem stanu vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja).

VI. U pogledu veličine stana, odgovarajući stan smatra se: za samca i dvočlano domaćinstvo garsonijera ili jednosoban stan do 35 m2, a za svaku daljnju osobu još oko 10 m2. Na taj način će se sukladno Listi reda prvenstva i dodjeljivati stanovi.

VII. Za podnošenje molbe po ovom Natječaju utvrđuje se rok od 30 dana, računajući od dana objave obavijesti u lokalnim tjednicima Međimurske novine i List Međimurje o raspisivanju javnog natječaja i da se puni tekst javnog natječaja nalazi na internetskoj stranici Grada Čakovca i oglasnoj ploči u prostorijama Uprave Grada Čakovca. Početak roka računa se od kasnije objave Obavijesti.

VIII. Svi sudionici natječaja dobit će obavijest o Prijedlogu liste reda prvenstva.
Nezadovoljni kandidat – podnositelj molbe ima pravo prigovora na utvrđeni red prvenstva kao i izvršeno bodovanje u roku od 8 dana računajući od dana dostave Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Čakovca.

IX. Podizanje obrazaca prijave na natječaj i predaja molbe uz potrebnu dokumentaciju obavlja se u prostorijama Uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, soba 201, II. kat, ili poštom.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

X. Sve ostale informacije i obavijesti u svezi ovog Natječaja i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u prostorijama Uprave Grada Čakovca, Ul. kralja Tomislava 15, II. kat. soba 201 ili na tel. br. 314-951.

Klasa: 371-01/17-01/1
Urbroj: 2109/2-01-01-17-02
Čakovec,19.01.2017.                                                                                                              

Za Grad Čakovec
Stjepan Kovač, gradonačelnik

X
Skip to content