Izaberite stranicu

OBAVIJEST  I UPUTU kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „ECOBRIDGE“

3. studenoga 2020. | Natječaji

Sukladno odredbama članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog rada na projektu „ECOBRIDGE“, daje sljedeću

OBAVIJEST  I UPUTU
kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „ECOBRIDGE“

 Pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog rada na projektu „ECOBRIDGE“ (u daljnjem tekstu: Oglas).

Oglas je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Čakovec, 2. studenog 2020.

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 10. studenog 2020.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:

STRUČNI SURADNIK ZA PROVOĐENJE PROJEKATA

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit,
 • poznavanje stranog jezika.
 1. Opis poslova stručnog suradnika za provođenje projekata

Osoba zaposlena na projektu radit će kao voditelj projekta i kao komunikacijski menadžer. Kao voditelj projekta zadužen je za koordinaciju aktivnosti između partnera, organizaciju konferencija za medije, organizaciju i koordinaciju aktivnosti sa vanjskim izvođačima, komunikaciju sa kontrolorima te pisanje i podnošenje Izvješća tijekom trajanja projekta. Kao komunikacijski menadžer zadužen je za aktivnosti informiranja i publiciteta, organizaciju evenata te uređivanje web sadržaja.

 1. Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava

Iznos ukupnog troška plaće je 15.453,04 kn.

 1. Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa, obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na Oglas pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

Ukoliko je prijava na Oglas nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 1. Pravila testiranja
 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Oglas.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang listu kandidata, podnosi pročelniku UO za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Pročelnica UO za upravu donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Oglas, osim kandidatima koji se prema ovoj Obavijesti i uputi ne smatraju kandidatima prijavljenima na Oglas. Protiv rješenja o prijmu u službu pročelnice UO za upravu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Čakovca. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 

 1. Područja testiranja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu Oglasa

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA  

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst,   123/17 i 98/19)
 3. Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
 4. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20   i 10/20 – proč. tekst)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici i na oglasnim pločama Grada Čakovca.

ZA POVJERENSTVO

X
Skip to content