Izaberite stranicu

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije pogona klaonice mesne industrije PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec

29. lipnja 2020. | Gradske vijesti, Javna rasprava

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/20-08/11, URBROJ: 517-03-1-1-20-13 od 24. lipnja 2020. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije pogona klaonice mesne industrije PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec

I. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 24. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije pogona klaonice mesne industrije PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II. Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 10.07.2020. godine do 10.08.2020. godine.

III. Cjelovita Studija i sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

IV. Javno izlaganje održat će se 14.07.2020. godine (utorak) u 13.00 sati u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec i izrađivača Studije EKO-MONITORING d.o.o.Varaždin koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI. Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Grada Čakovca, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

KLASA: 351-03/20-03/11
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02
Čakovec, 29. lipnja 2020.

obavijest
X
Skip to content