Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU VEZANO UZ JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU

31. kolovoza 2023. | Javni natječaj zapošljavanje

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju                                     

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 95/23

Prijavljeni kandidati za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 6. rujna 2023., s početkom u 11.00 sati, u vijećnici u Upravi Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

  

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

 Pravni izvori:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21, 2/22)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21)
 4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 29/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 5. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)
 6. Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br. 79/07)
 7. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17, 118/18)

PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.
 4. Pisana provjera poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca traje 60 minuta. Provjera praktičnog rada bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta traje 15 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Javni natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
 9. Kandidate koji su uspješno položili testove, Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kako bi se utvrdili interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad kandidata. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi Gradonačelnici Grada Čakovca i Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 12. Gradonačelnica Grada Čakovca donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj. Protiv rješenja o imenovanju pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon zaprimljene obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju

 

KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 2109-2-07-23-13
Čakovec, 31. kolovoza 2023.

Obavijest:

„Po provedenom postupku, pročelnicom Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, imenovana je, s danom 1.11.2023., Damira Vresk, dipl. iur.“

X
Skip to content