Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENTA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

26. ožujka 2024. | Javni natječaj zapošljavanje

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO
REFERENTA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja
Naziv radnog mjesta: Referent za odnose s javnošću
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 28/24
Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta za odnose s javnošću koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja
obavještavaju se
da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 8.4.2024., s početkom u 8:00 sati, u vijećnici u Gradu Čakovcu, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.
Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove.
Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

 

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
2. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23)
3. Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22)
4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 75/21)

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.
4. Pisano testiranje i provjera praktičnog rada bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
9. Kandidate koji su uspješno položili testove, Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti, i Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
12. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu, kandidati koji nisu primljeni u službu mogu podnijeti žalbu Gradonačelnici. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
13. Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon zaprimljene obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

KLASA: 112-01/24-01/3
URBROJ: 2109-2-06-24-12
Čakovec, 26.3. 2024.

„Obavijest:
Po provedenom postupku prijma u službu, na radno mjesto Referenta za odnose s javnošću, primljen je Siniša Obadić.“

X
Skip to content