Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA KOMUNALNU NAKNADU

30. kolovoza 2023. | Javni natječaj zapošljavanje

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: Viši referent za komunalnu naknadu               

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 90/23

Prijavljeni kandidati za radno mjesto višeg referenta za komunalnu naknadu, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 08. rujna 2023., s početkom u 8 sati, u vijećnici u Upravi Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Neda Šarić, mag. iur.

  

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU

 Pravni izvori:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20)
 3. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21, 2/22)
 4. Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade (Narodne novine, br. 87/15)
 5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21)

PRAVILA TESTIRANJA

 1. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 2. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelniku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama i Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 3. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama, donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Gradonačelnici. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 4. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 5. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 6. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.
 7. Pisana provjera poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca i provjera praktičnog znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta traje ukupno 60 minuta.
 8. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 9. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 10. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 11. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
 12. Kandidate koji su uspješno položili testove, Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon zaprimljene obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu

KLASA: 112-02/23-01/4
URBROJ: 2109-2-08-23-13
Čakovec, 30. kolovoza 2023.

Po provedenom postupku prijma u službu (Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, broj 90/23), na radno mjesto višeg referenta za komunalnu naknadu, primljena je Natalija Koštarić.

X
Skip to content