Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠEG SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

31. siječnja 2024. | Javni natječaj zapošljavanje

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO

VIŠEG SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za informacijsko komunikacijske tehnologije

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 8/24

Prijavljeni kandidati za radno mjesto višeg savjetnika za informacijsko komunikacijske tehnologije, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

obavještavaju se

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 6 veljače 2024., s početkom u 8:30 sati, u vijećnici u Gradu Čakovcu, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU

Pravni izvori:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21, 2/22, 6/23)
 3. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine, broj 92/14)
 4. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine, broj 64/18)
 5. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19)
 6. Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, broj 60/17)
 7. Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, broj 79/07)

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.
 4. Pisano testiranje i provjera praktičnog rada  bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
 9. Kandidate koji su uspješno položili testove, Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelnici Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju i Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 12. Pročelnica Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, donosi rješenje o prijmu izabranih kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu, kandidati koji nisu primljeni u službu mogu podnijeti žalbu Gradonačelnici. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon zaprimljene obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

KLASA: 112-01/24-01/1
URBROJ: 2109-2-04-03-24-7
Čakovec, 31. siječanj 2024.

„Obavijest:
Po provedenom postupku prijma u službu, na radno mjesto višeg savjetnika za informacijsko komunikacijske tehnologije, primljen je Nikola Škvorc.“

X
Skip to content