Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJA ODSJEKA ZA EU PROJEKTE I GOSPODARSTVO

7. studenoga 2023. | Javni natječaj zapošljavanje

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO

VODITELJA ODSJEKA ZA EU PROGRAME I PROJEKTE

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: Voditelj Odsjeka za EU programe i projekte                                      

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 120/23

Prijavljeni kandidati za radno mjesto voditelja Odsjeka za EU programe i projekte, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 14. studenog 2023., s početkom u 11 sati, u vijećnici u Gradu Čakovcu, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU

          Pravni izvori:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21, 2/22)
 3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17, 118/18)
 4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)
 5. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 29/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 6. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.
 4. Pisana provjera poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera praktičnog rada bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
 9. Kandidate koji su uspješno položili testove, Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelnici Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju i Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 12. Pročelnica Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, donosi rješenja o prijmu izabranih kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu, kandidati koji nisu primljeni u službu mogu podnijeti žalbu Gradonačelnici. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon zaprimljene obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

KLASA: 112-02/23-01/7

URBROJ: 2109-2-04-23-36

Čakovec, 07. studeni 2023.

Obavijest:
„Po provedenom postupku prijma u službu, na radno mjesto voditelja Odsjeka za EU projekte i gospodarstvo, primljena je Irena Kolarić.“

X
Skip to content