Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJA ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE I GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2. veljače 2023. | Javni natječaj zapošljavanje

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: Voditelj Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture                                     

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 8/23

Prijavljeni kandidati za radno mjesto voditelja Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 10.02.2023., s početkom u 9:00 sati, u vijećnici u Upravi Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za provjeru znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove i poštom.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

  

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

 Pravni izvori:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i 32/20)
  3. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)
  4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
  5. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
  6. Statut Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Natječaj. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat, ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 2109-2-08-23-13
Čakovec, 02.02. 2023.

Obavijest:
Po provedenom postupku prijma u službu, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, primljen je Saša Patafta.

 

X
Skip to content