Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. ožujka 2021. | Javni natječaj zapošljavanje

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta: stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 16/21.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto Stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 8. ožujka 2021., s početkom u 08:00 sati, u vijećnici u Upravi Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove i poštom.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

Pravni izvori:

  1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i 32/20)
  4. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
  5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)
  6. Statut Grada Čakovca (9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20 i 10/20 – proč. tekst)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

KLASA: 080-01/21-08/2
URBROJ: 2109/2-08-21-8

FRANKLIN MEDICAL CENTER (FRANKLIN GENERAL HOSPITAL), NPI 1720296775 – Clinic/Center in Hampton, IA how to buy anabolic steroids online bayside skin & beauty clinic – hampton | view services | bookwell
X
Skip to content