Izaberite stranicu

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi)

28. travnja 2023. | Gradske vijesti, Javni poziv

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 1/21), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016), gradonačelnica donosi:

O D L U K U

o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. godinu
u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi)

I. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi) (KLASA: 024-05/22-01/104, URBROJ: 2109/02-06-02-22-5) od 15. prosinca 2022. godine, gradonačelnica na temelju prijedloga vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara donosi odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projekatima prijavljenima na Javni poziv.

II. Popis odabranih projekata i programa iz područja društvenih djelatnosti koji će se sufinancirati u 2023. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi), koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III. Ova Odluka smatra se dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web-stranici Grada Čakovca i objavom na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

IV. Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima nisu odobrena financijska sredstva i koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru i dodjeli financijskih sredstava imaju, u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, pravo uvida u ocjenu njihovog programa ili projekta i mogu podnijeti prigovor na navedenu Odluku. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava, a podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, u roku od osam dana od dana primitka prigovora, donosi gradonačelnica.

VKod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta udruga ili drugi prijavitelj dužan je u roku od 8 dana od objave rezultata dostaviti u Grad Čakovec izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik) s obzirom na postotak smanjenja proračuna, koji će biti sastavni dio ugovora o sufinanciranju. Uz troškovnik je prijavitelj dužan izmijeniti i opisni dio programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna. U privitku ove Odluke nalazi se obrazac za izmjenu financijskog i opisnog dijela.

VI. Sa svim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva Grad Čakovec će potpisati ugovor o sufinanciranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

VII. Prilikom sklapanja Ugovora za sredstva u visini 1.327,23 EUR ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr i na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

Prilog:
1. Tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi) PREUZMI .xlsx

2. Obrazac za izmjenu proračuna (troškovnika) i opisnog dijela programa/projekta PREUZMI .docx

KLASA: 024-05/22-01/104
URBROJ: 2109-2-06-02-22-10
Čakovec, 28. travnja 2023. god.

GRADONAČELNICA:
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

X
Skip to content