Izaberite stranicu

Održan 14. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Kolegij je odžan za 27. kolovoz 2020. (četvrtak), sa sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Matice hrvatske u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
X
Skip to content