Izaberite stranicu

Održan 16. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 7. lipanj 2023. u 9:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca  na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca
 16. Donošenje Pravilnika o evidenciji prisutnosti na radu službenika Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
X
Skip to content