Izaberite stranicu

Održan 2. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 21. studenog  2017. (utorak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

  1. Upućivanje prijedloga:
   a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
   b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
   a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. Materijal
   f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  4. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  6. Upućivanje prijedloga:
   a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., Materijal
   f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  8. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  10. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice Hrvatske“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  11. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  13. Upućivanje prethodne Suglasnosti na:
   a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. Materijal
   b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. Materijal
  14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  16. Upućivanje prijedloga Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
  17. Upućivanje prethodne Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: Zaključak
   a) Cipelica Materijal
   b) Cvrčak Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca
  18. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  20. Upućivanje prijedloga:
   a) Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec Materijal
   b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
   c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  21. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2018. Materijal
  22. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2018. Materijal
  23. Donošenje Zaključka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2017/2018. Materijal
  24. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
  25. Upućivanje prijedloga Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca
  26. Upućivanje prijedloga Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

   

 

X
Skip to content