Izaberite stranicu

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 09. studeni 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030. Materijal
 2. Donošenje Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka Rebalans (.pdf)
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  4.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4.5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4.6. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
 5. Davanje Prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec Materijal
 6. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
  6.1. Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  6.2. Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Materijal
 10. Donošenje Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec Materijal
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. Materijal
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o:
  13.1. komunalnoj naknadi Materijal
  13.2. određivanju boda vrijednosti komunalne naknade Materijal
  13.3. komunalnom doprinosu Materijal
  13.4. javnim zelenim površinama Materijal
  13.5. obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  13.6. uređenju i održavanju naselja Materijal
  13.7. uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama Materijal
  13.8. parkiranju i zaustavljanju vozila Materijal
  13.9. agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Materijal
  13.10. držanju stoke i peradi Materijal
  13.11. mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
  13.12. porezima Materijal
  13.13. visini paušalnog poreza Materijal
  13.14. financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal
  13.15. kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
  13.16. zakupu poslovnih prostoraMaterijal
  13.17. mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
  13.18. naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
  13.19. naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
  13.20. naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Materijal
  13.21. javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o izmjenama:
  14.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
  14.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 13. sjednice Gradskog vijeća:

 

Izvod iz zapisnkia s 13. sjednice Gradskog vijeća:

izvod_zapisnik_sa_13_sjednice_GV
X
Skip to content