Izaberite stranicu

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 14. lipnja 2023. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim

 

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu Materijal
 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Materijal
 7. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
 8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Materijal
 10. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Materijal
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 13. Prijedlog Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 15. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec Materijal
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal

AUDIO ZAPISNIK sa 17. sjednice Gradskog vijeća:

 

Izvod iz zapisnika sa 17. sjedice Gradskog vijeća:

Preuzimanje (DOCX)

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content